uk1

Aneks št. 2 h KPDTS

16 jan 2024 0 comment
(0 glasov)

podpis aneksa

Pogodbeni stranki

Sindikat delavcev trgovine Slovenije, kot predstavnik delavcev

in

Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije na strani delodajalcev

na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Ur. l. RS, št. 45/2006 s spremembami) sklepata naslednji

 

 

ANEKS ŠTEVILKA 2

 H KOLEKTIVNI POGODBI DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE

(Uradni list RS, št. 52/18 in 155/22 s spremembami in dopolnitvami)

 

1. člen

V Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18 in 155/22, s spremembami in dopolnitvami) se spremeni:

Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Veljavnost kolektivne pogodbe se podaljša za tri mesece, to je do 31. 3. 2024.«

2. člen

V prvem odstavku 14. člena (Pogodba o zaposlitvi) se na začetku dodajo tri nove alineje, ki se glasijo:

»  - kraj opravljanja dela;

 • kraj opravljanja dela je lahko opredeljen širše tako, da se določi stalni kraj in ostali kraji pod pogoji, kot jih določa 21. člen te kolektivne pogodbe;
 • če kraj dela ni stalen mora pogodba o zaposlitvi vsebovati določila o opravljanju dela v drugih krajih, določiti, kdaj mu začne teči delovni čas in povračilu stroškov, ki nastanejo zaradi opravljanja dela v drugih krajih, pri čemer se lahko v pogodbi o zaposlitvi sklicuje na veljavni splošni akt delodajalca;«

3. člen

Besedilo 17. člena (Pripravništvo) se spremni tako, da se glasi:

»17. člen

Pripravništvo

 • Kot pripravnik lahko sklene pogodbo o zaposlitvi delavec, ki začne prvič opravljati delo ustrezno vrsti in ravni svoje strokovne izobrazbe, ter z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela.
 • Pripravništva ne opravlja delavec, ki je v času trajanja delovnega razmerja dosegel višjo raven izobrazbe v okviru svojega poklica ali stroke.
 • Pripravništvo se določi za različno dolga obdobja glede na raven strokovne izobrazbe.
 • Pripravništvo lahko traja največ eno leto, če zakon ne določa drugače.
 • Pripravništvo se lahko sorazmerno podaljša, če pripravnik dela s krajšim delovnim časom od polnega, vendar največ za šest mesecev.
 • Trajanje pripravništva se podaljša za čas opravičene odsotnosti z dela, ki traja dlje kot 20 delovnih dni, razen za čas letnega dopusta.
 • Trajanje pripravništva se lahko na predlog mentorja skrajša, vendar le do polovice prvotno določenega trajanja.
 • Pripravništvo poteka po programu, ki ga pripravi mentor.
 • V času trajanja pripravništva mora delodajalec pripravniku po programu zagotavljati usposabljanje za samostojno opravljanje dela.
 • Sam potek pripravništva, program, mentorstvo in način spremljanja in ocenjevanja pripravništva se določi v splošnem internem aktu delodajalca.
 • Ob koncu pripravništva mora pripravnik opraviti izpit, ki je sestavni in zaključni del pripravništva in se opravlja pred iztekom pripravniške dobe.«

4. člen

Besedilo 18. člena (Poskusno delo) se spremeni tako, da se glasi:

»18. člen

Poskusno delo

 • Delavec in delodajalec, ki opredelita v pogodbi o zaposlitvi poskusno delo, opredelita tudi njegovo trajanje in način spremljanja.
 • Za poskusno delo veljajo določbe zakona.«

5. člen

Naslov in besedilo 21. člena se spremenita tako, da se glasita:

»21. člen

Širša opredelitev kraja opravljanja dela

 • Če je kraj opravljanja dela v pogodbi o zaposlitvi širše opredeljen, se za te delavce, kraj opravljanja dela dogovori z opredelitvijo prodajalne oziroma druge organizacijske enote delodajalca na določeni lokaciji, v kateri delavec začne in običajno opravlja delo skladno s pogodbo o zaposlitvi, pri čemer pa se kot kraj opravljanja dela štejejo tudi prodajalne oziroma druge organizacijske enote delodajalca, katerih oddaljenost od običajnega kraja bivališča delavca, do posamezne prodajalne oziroma druge organizacijske enote delodajalca, v kateri delavec začne in običajno opravlja delo, ne presega 80 km v eno smer.
 • Če gre za delavca, ki skrbi za otroka, do zaključka prvega razreda osnovne šole, oddaljenost iz prejšnjega odstavka ne sme presegati 50 km v eno smer. V primeru, da sta oba delavca, ki skrbita za takšnega otroka zaposlena pri istem delodajalcu, se omejitev iz tega odstavka nanaša na enega od delavcev, pri čemer o odločitvi pisno obvestita delodajalca.
 • V primeru, da je prodajalna oziroma druga organizacijska enota delodajalca na določeni lokaciji, v kateri je delavec začel in običajno opravlja delo, od običajnega kraja bivališča delavca, oddaljena več kot to določata prvi oziroma drugi odstavek tega člena, se kot omejitev šteje oddaljenost prodajalne oziroma druge organizacijske enote delodajalca, v kateri je delavec začel in običajno opravlja delo.
 • Pri določitvi oddaljenosti po tem členu se upošteva najkrajše običajne cestne povezave v Republiki Sloveniji, kot jih prikaže aplikacija »Google Zemljevidi«, če ni pri delodajalcu dogovorjena uporaba druge aplikacije. Če se delavec dnevno vozi na delo iz druge države, se pri določitvi oddaljenosti po tem členu upošteva najkrajše običajne cestne povezave tudi v tujini, kot jih prikaže aplikacija »Google Zemljevidi«, če ni pri delodajalcu dogovorjena uporaba druge aplikacije.
 • Delodajalec je dolžan delavca pisno obvestiti o vsakokratni napotitvi na delo v drugo prodajalno oziroma v drugo organizacijsko enoto skladno s prvim in drugim odstavkom tega člena najmanj 24 ur pred pričetkom dela v drugi prodajalni oziroma organizacijski enoti v drugem kraju. V pisni napotitvi se določi čas trajanja opravljanja takega dela, pri čemer se morata delavec in delodajalec dogovoriti o povračilu stroškov prevoza, vendar ne manj kot 100 % dnevne vozovnice, v primeru povračila javnega prevoza, v kolikor njegova običajna vozovnica ne krije stroška prevoza na delo in z dela na napoteno lokacijo. Kot pisna napotitev se lahko šteje tudi, če je delavec obveščen na elektronski naslov, katerega v uporabo nalaga delodajalec ali z uporabo druge informacijske tehnologije obveščanja, ki je v veljavi pri delodajalcu.
 • V primeru, da se delodajalec z delavcem dogovori, da na kraj dela odpelje tudi sodelavce, se ob tem dogovorita tudi o povračilu stroškov prevoza. Delavcu, s katerim se delodajalec dogovori, da na kraj opravljanja dela odpelje sodelavce, se čas prebit na poti šteje v delovni čas, enako tudi njegovim dogovorjenim sopotnikom.
 • Ne glede na predhodne določbe lahko delavec zavrne opravljanje dela v drugem kraju, če ne razpolaga z osebnim avtomobilom ali drugim ustreznim prevozom, pri čemer tovrstna zavrnitev ne šteje za odklonitev opravljanja dela. Kot drug ustrezen prevoz šteje javni prevoz, ki delavcu zagotavlja pravočasen prihod na delo in to največ 30 min pred začetkom dela in odhod z dela najkasneje v roku 30 min po zaključku dela.
 • Upoštevaje naravo delovnega mesta, dogovorjenega s pogodbo o zaposlitvi ali procese dela (kot. npr. logistika, IT, regijski vodje, režijsko delo, itd.), se lahko delavec in delodajalec dogovorita, da se delo opravlja izven omejitev, navedenih v tem členu.«

6. člen

Besedilo 75. člena (Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela) se spremni tako, da se glasi:

»75. člen

(Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela)

 • Delavec je upravičen do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu, in sicer od običajnega kraja bivališča do kraja opravljanja dela. V primeru, da delodajalec povrača strošek prevoza na delo in z dela izključno na podlagi mesečne vozovnice, se v primeru opravičene odsotnosti dnevi odsotnosti ne odštevajo, razen v primeru odsotnosti zaradi izrabe letnega dopusta.
 • Če se zaradi razlogov na strani delavca stroški za prevoz na delo in z dela naknadno po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi povečajo, ima delavec pravico do povračila tako povečanih stroškov za prevoz na delo in z dela, če se o tem sporazume z delodajalcem.
 • Delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela po najkrajših relacijah rednih linijskih prog javnih prevoznih sredstev ali po najkrajši cestni povezavi od običajnega kraja bivališča delavca, do kraja opravljanja dela.
 • Konkreten način povračila stroškov prevoza na delo in z dela se določi s kolektivno pogodbo na ravni delodajalca ali s splošnim aktom delodajalca, pri čemer lahko kot način povračila določi povračilo stroškov javnega prevoza ali povračilo stroškov za vsak polni kilometer poti ali njuno kombinacijo.
 • Če pri delodajalcu ni organiziranega sindikata, mora delodajalec predlog splošnega akta, ki določa način povračila stroškov prevoza na delo in z dela posredovati v mnenje svetu delavcev oziroma delavskemu zaupniku. Svet delavcev oziroma delavski zaupnik mora podati mnenje v roku osmih delovnih dni, delodajalec pa mora pred sprejemom splošnega akta posredovano mnenje obravnavati, se do njega pisno opredeliti, ter s tem seznaniti svet delavcev ali delavskega zaupnika in delavce, na pri delodajalcu običajen način.
 • Če pri posameznem delodajalcu ni organiziranega sindikata, sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika, mora o vsebini splošnega akta delodajalec pred njegovim sprejemom obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način.
 • Če je bivališče delavca oddaljeno od delovnega mesta manj kot en kilometer, delavec ni upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela.
 • Višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela se določi v tarifni prilogi.«

7. člen

TARIFNA PRILOGA H KOLEKTIVNI POGODBI DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE

 

 • člen se spremeni tako, da se glasi:

»1. člen

Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede za delo opravljeno od vključno 1. 1. 2024 dalje znašajo:

Tarifni razred

 

NOP v EUR

I.

Enostavna dela

894,18

II.

Manj zahtevna dela

928,50

III.

Srednje zahtevna dela

983,64

IV.

Zahtevna dela

1.050,00

V.

Bolj zahtevna dela

1.170,39

VI.

Zelo zahtevna dela

1.293,83

VII.

Visoko zahtevna dela

1.543,06

 • Besedilo 3. člena (Prevoz na delo in z dela) se spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

Prevoz na delo in z dela

 • V primeru povračila stroška prevoza na delo in z dela v obliki povračila stroška javnega prevoza, pripada delavcu povračilo stroška prevoza na delo in z dela najmanj v višini 85 % cene javnega prevoza.
 • V primeru povračila stroška prevoza na delo in z dela v obliki povračila kilometrine, pripada delavcu povračilo stroška prevoza na delo in z dela najmanj v višini 0,19 EUR za vsak polni kilometer poti in največ v višini in pod pogoji, da se ti zneski ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.«

8. člen

Prehodna določba

 

Delodajalci morajo uskladiti pogodbe o zaposlitvi skladno z dopolnitvijo 14. člena in spremembo 21. člena do 31. 12. 2024.

 

 

9. člen

Uveljavitev in uporaba aneksa

Ta aneks začne veljati naslednji dan po podpisu, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2024.

Ljubljana, 22. 12. 2023

Podpisniki:

Sindikat delavcev trgovine Slovenije                 Trgovinska zbornica Slovenije

Tina Skubic                                                   mag. Marija Lah

Predsednica                                                  Predsednica

Svet gorenjskih sindikatov                                Združenje delodajalcev Slovenije  

Nežka Bozovičar                                            po pooblastilu Sekcije za trgovino

Predsednica                                                  Miroslav Smrekar

                                                                  Generalni sekretar

                                                                  Gospodarska zbornica Slovenije  

                                                                   mag. Brane Lotrič

                                                                  predsednik UO GZS –

                                                                  Podjetniško trgovske zbornice

                                                                 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

                                                                 Danijel Lamperger

                                                                 Direktor

 

Nazadnje urejano na 1, 16.01.2024 09:20
Objavljeno v Novice

http://www.sindikat-sdts.si/DA BI KUPEC LAHKO BIL KRALJ TRGOVEC NE SME BITI REVEŽ!

Naši podatki

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Miklošičeva cesta 7, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Davčna številka: 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si
 
Copyright © 2024 Sindikat delavcev trgovine Slovenije . All Rights Reserved. Designed by