uk1

PRAVILNIK O POKLICNIH BOLEZNIH - UPORABA OD 1. MAJA 2023 DALJE

03 maj 2023 0 comment
(0 glasov)

poklicne bolezni

V Uradnem listu RS, št. 25/23 je bil objavljen nov Pravilnik o poklicnih boleznih, ki je začel veljati 25. 2. 2023, uporabljati pa se je začel s 1. 5. 2023.

Pravilnik določa:

 • poklicne bolezni,
 • dela, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni,
 • pogoje, ob katerih se bolezni štejejo za poklicne bolezni,
 • postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni.

S tem pravilnikom se določajo poklicne bolezni za namen:

 • ugotavljanja in potrditve obstoja poklicne bolezni, na podlagi katere delavec uveljavlja pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
 • prilagoditve organizacije delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali določenem delu, ki jih izvede delodajalec,
 • spremljanja stanja na področju poklicnih bolezni v skladu s predpisi.

Poklicna bolezen pri delavcu obstaja, če je ugotovljena vzročna zveza med:

 • boleznijo, ki je na seznamu poklicnih bolezni (Priloga 1 pravilnika), in
 • daljšim neposrednim vplivom delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali na delu, ki spada v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere delavec je ali je bil zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje oziroma pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: delovni pogoji).

Pri ugotavljanju vzročne zveze se upošteva:

 1. delovna anamneza delavca, iz katere izhaja, da opravlja ali je opravljal delo v delovnih pogojih, kjer je ali je bila prisotna izpostavljenost vzročnemu dejavniku, ki bi lahko povzročila poklicno bolezen,
 2. izpostavljenost delavca delovnim pogojem, za katere obstajajo znanstveno utemeljeni dokazi, da lahko povzročijo poklicno bolezen ob upoštevanju naslednjih meril:
 • najnižja intenzivnost izpostavljenosti,
 • najkrajše trajanje izpostavljenosti,
 • najkrajša indukcijska doba,
 • najdaljša latentna doba.

Pri presoji meril iz prejšnjega odstavka se uporabljajo publikacija in merila za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih bolezni, ki jih pripravi Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (v nadaljnjem besedilu: KIMDPŠ). Publikacijo, prevod publikacije in merila minister objavi na osrednjem spletnem mestu organov državne uprave. Gradivo je dosegljivo na povezavi:

https://www.kimdps.si/sites/default/files/pictures/evropska_priporocila_za_diagnosticiranje_poklicnih_bolezni.pdf

Postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni

Ugotavljanje poklicne bolezni se začne z vlogo za ugotavljanje poklicne bolezni, ki jo delavec vloži pri interdisciplinarni skupini strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni na KIMDPŠ (v nadaljnjem besedilu: interdisciplinarna skupina strokovnjakov).

Interdisciplinarna skupina strokovnjakov opravi osebno obravnavo delavca in preuči dokumentacijo (ki jo med drugim pridobi tudi od delodajalcev, njihovih izvajalcev medicine dela ter strokovnega delavca za varnost pri delu). Kadar je za ugotavljanje obstoja poklicne bolezni to potrebno, interdisciplinarna skupina strokovnjakov:

 • opravi ogled delovnega mesta, delovnih prostorov in delovnega okolja pri delodajalcih,
 • opravi razgovor s strokovnim delavcem za varnost pri delu, izvajalcem medicine dela ali drugo osebo, ki sodeluje pri zagotavljanju varnosti pri delu na delovnem mestu, za katerega se sumi, da je vzrok za poklicno bolezen, pri čemer opravi dejanja iz te in prejšnje alineje, če to predlaga delodajalec,
 • napoti delavca na diagnostične zdravstvene storitve.

Interdisciplinarna skupina strokovnjakov izda ugotovitev v 60 dneh od prejema popolne vloge oziroma od poteka roka za dopolnitev vloge.

Z ugotovitvijo interdisciplinarne skupine strokovnjakov:

 • je potrjen obstoj poklicne bolezni,
 • ni ugotovljena poklicna bolezen ali
 • je podan sum na obstoj poklicne bolezni.

Ugotovitev interdisciplinarne skupine strokovnjakov se posreduje v centralni register podatkov o pacientu.

Če poklicna bolezen ni ugotovljena, lahko v primeru pridobitve nove zdravstvene dokumentacije o poklicni bolezni, delavec ponovno vloži vlogo za ugotovitev poklicne bolezni.

 

Vir: Glasilo Trgovinske zbornice Slovenije, 3. maj 2023, št. 13/23

Nazadnje urejano na 0, 03.05.2023 09:19
Objavljeno v Novice

http://www.sindikat-sdts.si/DA BI KUPEC LAHKO BIL KRALJ TRGOVEC NE SME BITI REVEŽ!

Naši podatki

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Miklošičeva cesta 7, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Davčna številka: 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si
 
Copyright © 2024 Sindikat delavcev trgovine Slovenije . All Rights Reserved. Designed by