uk1

RAZPIS LETOVANJA V POČITNIŠKIH ENOTAH SDTS ZA LETO 2024

BOHINJSKA BISTRICA

Sindikat delavcev trgovine Slovenije objavlja razpis za letovanje v letu 2024 v naslednjih počitniških enotah:

 • Apartma Planika v Bohinjski Bistrici, primeren za letovanje največ štirih oseb,
 • Apartma Murka v Bohinjski Bistrici, primeren za letovanje največ štirih oseb,
 • apartma v Prekmurski vasi (Terme 3000 Moravske toplice), primeren za letovanje največ štirih oseb (3+1),
 • prikolica Fiesa, primerna za letovanje največ pet oseb (5),
 • hišica v Termah Čatež, primerna za letovanje največ 5 oseb (4+1).

Opomba: +1 oseba se nanaša na majhnega otroka (do 6. leta starosti), ki spi s starši in nima svojega ležišča.

RAZPISANI TERMINI IN POGOJI:

 • razpisani so tedenski termini (sedem dni),
 • možen je krajši najem v primeru nezasedenosti tedenskih terminov (najmanj 3 nočitve).

Menjave letujočih v počitniških enotah Bohinjska Bistrica, Prekmurska vas in Terme Čatež so ob nedeljah (ura prihoda in odhoda za posamezno počitniško enoto je navedena na napotnici).

Menjave letujočih v počitniški enoti Prikolica Fiesa so ob sobotah (zapustitev objekta do 11. ure, prihod v objekt po 11. uri).

Razpis poteka do 6. 3. 2024. V skladu s Pravilnikom o koriščenju počitniških kapacitet imajo prednost pri prijavi člani Sindikata delavcev trgovine Slovenije. Morebitne nezasedene termine bomo po poteku razpisnega roka ponudili tudi članom ostalih sindikatov (ZSSS) in drugim interesentom.

Izpolnjene prijavnice (dobite jih pri sindikalnih zaupnikih), posredujte do 6. 3. 2024 po pošti na naslov: Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Miklošičeva cesta 7, 1000 Ljubljana, po elektronski pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali opravite rezervacijo preko naše spletne strani http://www.sindikat-sdts.si/pocitnice, kjer so na voljo še ostali podatki o letovanjih.

 

Ob zaključku razpisnega obdobja bomo v skladu s kriteriji opravili izbor med prijavljenimi ter prijavljene obvestili o odobritvi letovanja ali o ponudbi novega prostega termina (poleg ostalih kriterijev opozarjamo na dva: prednost imajo člani, ki še niso letovali, v času šolskih počitnic imajo prednost člani s šoloobveznimi otroki).

V spodnji tabeli navedene cene, veljajo za počitniško enoto na dan, navedeno je število oseb, ki lahko biva v stanovanju in je enako številu ležišč, ki je navedeno v stolpcu.

KRAJ STANOVANJA

ZA ČLANE SDTS IN UPOKOJENE ČLANE

 

ZA VSE OSTALE

 

Bohinjska Bistrica – Planika

Število ležišč: 4

45 €/dan

 

+50 € za končno čiščenje ob zaključku letovanja

55 €/dan

 

+50 € za končno čiščenje ob zaključku letovanja

H končni ceni letovanja zaračunavamo čiščenje, ki ga letujoči poravnava na podlagi izdanega računa, ki ga izdamo ob potrditvi in rezervaciji termina.

Bohinjska Bistrica – Murka

Število ležišč: 4

45 €/dan

 

+50 € za končno čiščenje ob zaključku letovanja

55 €/dan

 

+50 € za končno čiščenje ob zaključku letovanja

H končni ceni letovanja zaračunavamo čiščenje, ki ga letujoči poravnava na podlagi izdanega računa, ki ga izdamo ob potrditvi in rezervaciji termina.

Prekmurska vas – Terme 3000

Število ležišč: 3 + 1

* +1 se nanaša na majhnega otroka, ki spi s starši in nima svojega ležišča

58 €/dan

 

+35 € za končno čiščenje ob zaključku letovanja

70 €/dan

 

+35 € za končno čiščenje ob zaključku letovanja

cena vključuje do 3 kopalne karte v Termah 3000

H končni ceni letovanja zaračunavamo čiščenje, ki ga letujoči poravnava na podlagi izdanega računa, ki ga izdamo ob potrditvi in rezervaciji termina.


Čateške toplice (4+1)

* + 1 se nanaša na majhnega otroka, ki spi s starši in nima svojega ležišča

Število ležišč: 4 (ena dvoposteljna postelja + 2 enoposteljni postelji)

65 €/dan

 

+25 € za končno čiščenje ob zaključku letovanja

75 €/dan

 

+25 € za končno čiščenje ob zaključku letovanja

cena vključuje:

v poletnem obdobju do 5 kopalnih kart na zimski in/ali poletni termalni rivieri z možnostjo 2x vstopa dnevno

oziroma v zimskem obdobju do 5 kart s 3-urnim kopanjem (1x vstop dnevno)

H končni ceni letovanja zaračunavamo čiščenje, ki ga letujoči poravnava na podlagi izdanega računa, ki ga izdamo ob potrditvi in rezervaciji termina.

Prikolica Fiesa

Število ležišč: 5 + 1

* +1 se nanaša na majhnega otroka, ki spi s starši in nima svojega ležišča

 

48 €/dan v času sezone

58 €/dan v času sezone

38 €/dan izven sezone


48 €/dan
izven sezone

 • Prijava in turistična taksa nista vključena v ceno in jo letujoči poravna na recepciji.
 • Možnost plačila v dveh obrokih (50 % po odobritvi termina – rezervacija, preostali del – 50 % mora biti poravnan najkasneje 8 dni pred letovanjem).
 • Sezona (Fiesa) traja v času od 1. junija 2024 do 31. avgusta 2024.

Menjave letujočih v počitniških enotah Bohinjska Bistrica, Prekmurska vas in Terme Čatež so ob nedeljah (ura prihoda in odhoda za posamezno počitniško enoto je navedena na napotnici).

Menjave letujočih v počitniški enoti Prikolica Fiesa so ob sobotah (zapustitev objekta do 11. ure, prihod v objekt po 11. uri).

 

Objavljeno v Novice

Aneks št. 2 h KPDTS

podpis aneksa

Pogodbeni stranki

Sindikat delavcev trgovine Slovenije, kot predstavnik delavcev

in

Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije na strani delodajalcev

na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Ur. l. RS, št. 45/2006 s spremembami) sklepata naslednji

 

 

ANEKS ŠTEVILKA 2

 H KOLEKTIVNI POGODBI DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE

(Uradni list RS, št. 52/18 in 155/22 s spremembami in dopolnitvami)

 

1. člen

V Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18 in 155/22, s spremembami in dopolnitvami) se spremeni:

Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Veljavnost kolektivne pogodbe se podaljša za tri mesece, to je do 31. 3. 2024.«

2. člen

V prvem odstavku 14. člena (Pogodba o zaposlitvi) se na začetku dodajo tri nove alineje, ki se glasijo:

»  - kraj opravljanja dela;

 • kraj opravljanja dela je lahko opredeljen širše tako, da se določi stalni kraj in ostali kraji pod pogoji, kot jih določa 21. člen te kolektivne pogodbe;
 • če kraj dela ni stalen mora pogodba o zaposlitvi vsebovati določila o opravljanju dela v drugih krajih, določiti, kdaj mu začne teči delovni čas in povračilu stroškov, ki nastanejo zaradi opravljanja dela v drugih krajih, pri čemer se lahko v pogodbi o zaposlitvi sklicuje na veljavni splošni akt delodajalca;«

3. člen

Besedilo 17. člena (Pripravništvo) se spremni tako, da se glasi:

»17. člen

Pripravništvo

 • Kot pripravnik lahko sklene pogodbo o zaposlitvi delavec, ki začne prvič opravljati delo ustrezno vrsti in ravni svoje strokovne izobrazbe, ter z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela.
 • Pripravništva ne opravlja delavec, ki je v času trajanja delovnega razmerja dosegel višjo raven izobrazbe v okviru svojega poklica ali stroke.
 • Pripravništvo se določi za različno dolga obdobja glede na raven strokovne izobrazbe.
 • Pripravništvo lahko traja največ eno leto, če zakon ne določa drugače.
 • Pripravništvo se lahko sorazmerno podaljša, če pripravnik dela s krajšim delovnim časom od polnega, vendar največ za šest mesecev.
 • Trajanje pripravništva se podaljša za čas opravičene odsotnosti z dela, ki traja dlje kot 20 delovnih dni, razen za čas letnega dopusta.
 • Trajanje pripravništva se lahko na predlog mentorja skrajša, vendar le do polovice prvotno določenega trajanja.
 • Pripravništvo poteka po programu, ki ga pripravi mentor.
 • V času trajanja pripravništva mora delodajalec pripravniku po programu zagotavljati usposabljanje za samostojno opravljanje dela.
 • Sam potek pripravništva, program, mentorstvo in način spremljanja in ocenjevanja pripravništva se določi v splošnem internem aktu delodajalca.
 • Ob koncu pripravništva mora pripravnik opraviti izpit, ki je sestavni in zaključni del pripravništva in se opravlja pred iztekom pripravniške dobe.«

4. člen

Besedilo 18. člena (Poskusno delo) se spremeni tako, da se glasi:

»18. člen

Poskusno delo

 • Delavec in delodajalec, ki opredelita v pogodbi o zaposlitvi poskusno delo, opredelita tudi njegovo trajanje in način spremljanja.
 • Za poskusno delo veljajo določbe zakona.«

5. člen

Naslov in besedilo 21. člena se spremenita tako, da se glasita:

»21. člen

Širša opredelitev kraja opravljanja dela

 • Če je kraj opravljanja dela v pogodbi o zaposlitvi širše opredeljen, se za te delavce, kraj opravljanja dela dogovori z opredelitvijo prodajalne oziroma druge organizacijske enote delodajalca na določeni lokaciji, v kateri delavec začne in običajno opravlja delo skladno s pogodbo o zaposlitvi, pri čemer pa se kot kraj opravljanja dela štejejo tudi prodajalne oziroma druge organizacijske enote delodajalca, katerih oddaljenost od običajnega kraja bivališča delavca, do posamezne prodajalne oziroma druge organizacijske enote delodajalca, v kateri delavec začne in običajno opravlja delo, ne presega 80 km v eno smer.
 • Če gre za delavca, ki skrbi za otroka, do zaključka prvega razreda osnovne šole, oddaljenost iz prejšnjega odstavka ne sme presegati 50 km v eno smer. V primeru, da sta oba delavca, ki skrbita za takšnega otroka zaposlena pri istem delodajalcu, se omejitev iz tega odstavka nanaša na enega od delavcev, pri čemer o odločitvi pisno obvestita delodajalca.
 • V primeru, da je prodajalna oziroma druga organizacijska enota delodajalca na določeni lokaciji, v kateri je delavec začel in običajno opravlja delo, od običajnega kraja bivališča delavca, oddaljena več kot to določata prvi oziroma drugi odstavek tega člena, se kot omejitev šteje oddaljenost prodajalne oziroma druge organizacijske enote delodajalca, v kateri je delavec začel in običajno opravlja delo.
 • Pri določitvi oddaljenosti po tem členu se upošteva najkrajše običajne cestne povezave v Republiki Sloveniji, kot jih prikaže aplikacija »Google Zemljevidi«, če ni pri delodajalcu dogovorjena uporaba druge aplikacije. Če se delavec dnevno vozi na delo iz druge države, se pri določitvi oddaljenosti po tem členu upošteva najkrajše običajne cestne povezave tudi v tujini, kot jih prikaže aplikacija »Google Zemljevidi«, če ni pri delodajalcu dogovorjena uporaba druge aplikacije.
 • Delodajalec je dolžan delavca pisno obvestiti o vsakokratni napotitvi na delo v drugo prodajalno oziroma v drugo organizacijsko enoto skladno s prvim in drugim odstavkom tega člena najmanj 24 ur pred pričetkom dela v drugi prodajalni oziroma organizacijski enoti v drugem kraju. V pisni napotitvi se določi čas trajanja opravljanja takega dela, pri čemer se morata delavec in delodajalec dogovoriti o povračilu stroškov prevoza, vendar ne manj kot 100 % dnevne vozovnice, v primeru povračila javnega prevoza, v kolikor njegova običajna vozovnica ne krije stroška prevoza na delo in z dela na napoteno lokacijo. Kot pisna napotitev se lahko šteje tudi, če je delavec obveščen na elektronski naslov, katerega v uporabo nalaga delodajalec ali z uporabo druge informacijske tehnologije obveščanja, ki je v veljavi pri delodajalcu.
 • V primeru, da se delodajalec z delavcem dogovori, da na kraj dela odpelje tudi sodelavce, se ob tem dogovorita tudi o povračilu stroškov prevoza. Delavcu, s katerim se delodajalec dogovori, da na kraj opravljanja dela odpelje sodelavce, se čas prebit na poti šteje v delovni čas, enako tudi njegovim dogovorjenim sopotnikom.
 • Ne glede na predhodne določbe lahko delavec zavrne opravljanje dela v drugem kraju, če ne razpolaga z osebnim avtomobilom ali drugim ustreznim prevozom, pri čemer tovrstna zavrnitev ne šteje za odklonitev opravljanja dela. Kot drug ustrezen prevoz šteje javni prevoz, ki delavcu zagotavlja pravočasen prihod na delo in to največ 30 min pred začetkom dela in odhod z dela najkasneje v roku 30 min po zaključku dela.
 • Upoštevaje naravo delovnega mesta, dogovorjenega s pogodbo o zaposlitvi ali procese dela (kot. npr. logistika, IT, regijski vodje, režijsko delo, itd.), se lahko delavec in delodajalec dogovorita, da se delo opravlja izven omejitev, navedenih v tem členu.«

6. člen

Besedilo 75. člena (Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela) se spremni tako, da se glasi:

»75. člen

(Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela)

 • Delavec je upravičen do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu, in sicer od običajnega kraja bivališča do kraja opravljanja dela. V primeru, da delodajalec povrača strošek prevoza na delo in z dela izključno na podlagi mesečne vozovnice, se v primeru opravičene odsotnosti dnevi odsotnosti ne odštevajo, razen v primeru odsotnosti zaradi izrabe letnega dopusta.
 • Če se zaradi razlogov na strani delavca stroški za prevoz na delo in z dela naknadno po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi povečajo, ima delavec pravico do povračila tako povečanih stroškov za prevoz na delo in z dela, če se o tem sporazume z delodajalcem.
 • Delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela po najkrajših relacijah rednih linijskih prog javnih prevoznih sredstev ali po najkrajši cestni povezavi od običajnega kraja bivališča delavca, do kraja opravljanja dela.
 • Konkreten način povračila stroškov prevoza na delo in z dela se določi s kolektivno pogodbo na ravni delodajalca ali s splošnim aktom delodajalca, pri čemer lahko kot način povračila določi povračilo stroškov javnega prevoza ali povračilo stroškov za vsak polni kilometer poti ali njuno kombinacijo.
 • Če pri delodajalcu ni organiziranega sindikata, mora delodajalec predlog splošnega akta, ki določa način povračila stroškov prevoza na delo in z dela posredovati v mnenje svetu delavcev oziroma delavskemu zaupniku. Svet delavcev oziroma delavski zaupnik mora podati mnenje v roku osmih delovnih dni, delodajalec pa mora pred sprejemom splošnega akta posredovano mnenje obravnavati, se do njega pisno opredeliti, ter s tem seznaniti svet delavcev ali delavskega zaupnika in delavce, na pri delodajalcu običajen način.
 • Če pri posameznem delodajalcu ni organiziranega sindikata, sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika, mora o vsebini splošnega akta delodajalec pred njegovim sprejemom obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način.
 • Če je bivališče delavca oddaljeno od delovnega mesta manj kot en kilometer, delavec ni upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela.
 • Višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela se določi v tarifni prilogi.«

7. člen

TARIFNA PRILOGA H KOLEKTIVNI POGODBI DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE

 

 • člen se spremeni tako, da se glasi:

»1. člen

Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede za delo opravljeno od vključno 1. 1. 2024 dalje znašajo:

Tarifni razred

 

NOP v EUR

I.

Enostavna dela

894,18

II.

Manj zahtevna dela

928,50

III.

Srednje zahtevna dela

983,64

IV.

Zahtevna dela

1.050,00

V.

Bolj zahtevna dela

1.170,39

VI.

Zelo zahtevna dela

1.293,83

VII.

Visoko zahtevna dela

1.543,06

 • Besedilo 3. člena (Prevoz na delo in z dela) se spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

Prevoz na delo in z dela

 • V primeru povračila stroška prevoza na delo in z dela v obliki povračila stroška javnega prevoza, pripada delavcu povračilo stroška prevoza na delo in z dela najmanj v višini 85 % cene javnega prevoza.
 • V primeru povračila stroška prevoza na delo in z dela v obliki povračila kilometrine, pripada delavcu povračilo stroška prevoza na delo in z dela najmanj v višini 0,19 EUR za vsak polni kilometer poti in največ v višini in pod pogoji, da se ti zneski ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.«

8. člen

Prehodna določba

 

Delodajalci morajo uskladiti pogodbe o zaposlitvi skladno z dopolnitvijo 14. člena in spremembo 21. člena do 31. 12. 2024.

 

 

9. člen

Uveljavitev in uporaba aneksa

Ta aneks začne veljati naslednji dan po podpisu, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2024.

Ljubljana, 22. 12. 2023

Podpisniki:

Sindikat delavcev trgovine Slovenije                 Trgovinska zbornica Slovenije

Tina Skubic                                                   mag. Marija Lah

Predsednica                                                  Predsednica

Svet gorenjskih sindikatov                                Združenje delodajalcev Slovenije  

Nežka Bozovičar                                            po pooblastilu Sekcije za trgovino

Predsednica                                                  Miroslav Smrekar

                                                                  Generalni sekretar

                                                                  Gospodarska zbornica Slovenije  

                                                                   mag. Brane Lotrič

                                                                  predsednik UO GZS –

                                                                  Podjetniško trgovske zbornice

                                                                 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

                                                                 Danijel Lamperger

                                                                 Direktor

 

Objavljeno v Novice

Poziv storitvenih sindikatov ZSSS in Centra za družbeno raziskovanje (CEDRA) - dvig minimalne plače naj bo višji kot je dvig življenjskih stroškov

glava storitveni

Zadeva: Poziv storitvenih sindikatov ZSSS in Centra za družbeno raziskovanje (CEDRA) - dvig minimalne plače naj bo višji kot je dvig življenjskih stroškov

Spoštovani g. minister Luka Mesec,

Ta mesec boste na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve sprejeli odločitev o višini uskladitve minimalne plače za leto 2024. Minimalna plača je od leta  2021 v Sloveniji definirana kot znesek, ki je vsaj 20 % in ne več kot 40 % višji od izračunanih minimalnih življenjskih stroškov, upoštevaje rast cen življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti.

Na podlagi podatka, da so se minimalni življenjski stroški v skladu z novim izračunom zvišali iz 613,41 € v letu 2017 na 669,83 € v letu 2022, to pomeni, da mora nov znesek minimalne plače znašati najmanj 803,80 EUR in največ 937,76 € neto. Ob tem se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin, ki je bila v letu 2023 4,2 odstotna.

Pri tem moramo izpostaviti, da so na novo ocenjeni minimalni življenjski stroški iz leta 2022 izračunani na podlagi dohodkov in strukture izdatkov za življenjske potrebščine v letu 2018 ter po povprečnih najnižjih cenah v drugi polovici septembra 2022. In če so se na podlagi teh podatkov minimalni življenjski stroški zvišali za 9,2 odstotka v obdobju med 2017 in 2022, so  se v istem obdobju neto dobički podjetij realno zvišali za 68 odstotkov, iz 3.622 mio EUR v letu 2017 na 6.085 mio EUR v letu 2022.

Trenutni neto znesek minimalne plače je 878,48 evra. Medtem je prag tveganja revščine za leto 2022 za enočlansko gospodinjstvo znašal 827 EUR (SURS), kar znaša zgolj 94 % neto minimalne plače. Po podatkih iz leta 2022 prejema v Sloveniji minimalno plačo okoli 86.565 delavk in delavcev (SURS). Številni med njimi, tako prodajalke, bolničarji, čistilke, oskrbovalke, hišniki, strežniki, kuharice, šoferji, gradbeniki, negovalci in drugi, imajo osnovne plače nižje od minimalne plače. Med prejemniki minimalne plače so zaposleni, ki so ključni za delovanje vseh podsistemov in sistemov naše družbe. To se je lepo pokazalo v času COVID-19, ko so bili najslabše plačani delavci in delavke najbolj izpostavljeni okužbam in nasilju, vendar so s svojim odpovedovanjem in požrtvovalnostjo omogočili normalno delovanje naše družbe.

V zadnjem času, ko se soočamo z visoko inflacijo, ki je posledica visoke rasti dobičkov (ECB) in špekulacij, se za zgoraj omenjene delavce in delavke življenjski standard poslabšuje, zaradi  povečevanja cen ključnih osnovnih življenjskih potrebščin, tudi energentov in storitev. Glede na določbe Zakona o minimalni plači ima minister možnost, da poleg uskladitve z inflacijo upošteva tudi druge pogoje. Pozivamo vas, da upoštevate naše navedbe in kot pristojni minister, povišate minimalno plačo za več kot znaša zgolj inflacija v letu 2023.

V pričakovanju pozitivnega odziva, vas lepo pozdravljamo.

 

V vednost posredovano:

 • Sredstvom javnega obveščanja

 

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)

Ladi Rožič, generalni sekretar

Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ)

Saška Kiara Kumer, generalna sekretarka

Sindikat finančnih organizacij Slovenije (SFOS)

Maja Konjar l. r., sekretarka

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije (SGiT)

Breda Črnčec l. r., generalna sekretarka

Center za družbeno raziskovanje (CEDRA)

Tina Podbevšek l. r., koordinatorica

Objavljeno v Novice

STAVKAMO

TUŠ stavka

Objavljeno v Novice

Mednarodno srečanje mreže sindikalistk in organizatorjev Uni Commerce Lidl

Lidl srečanje20.9

Mednarodno srečanje mreže sindikalistk in organizatorjev Uni Commerce Lidl

Z mednarodno delavsko solidarnostjo za boljšo družbo!

20. september 2023 – Ljubljana, Slovenija (Uni Global)

V sredo, 20. septembra, bo Sindikat delavcev trgovine Slovenije, znotraj njega Sindikat Lidl in Center za družbeno raziskovanje (CEDRA), gostil pomembno celodnevno mednarodno srečanje mreže sindikalistk in organizatorjev UNI Commerce Lidl. V Ljubljano prihajajo izkušene sindikalistke in sindikalisti iz več kot 13 držav, ki organizirajo delavke in delavce Lidla. Na srečanju pa se jim bodo pridružili tudi naši domači sindikalisti iz sindikatov Lidl, Tuš, Spar, Ikea, Zasuk ter organizatorji UNI Global/UNI Commerce: Onur Bakir (koordinator, UNI Commerce), Adrian Durtschi (vodja UNI Score, UNI Global Union), Annika Flaten (direktorica UNI Europa Commerce), Ben Egan (organizacijski direktor UNI Europa) in Jesse Wilderman (organizacijski direktor UNI Global).

Na srečanju bomo oblikovali skupno mednarodno strategijo ne le za delavski boj v Lidlu, temveč za širšo družbeno preobrazbo! Lidl je ena od multinacionalnih diskontnih verig, ki z agresivnim poslovnim modelom prevzema vse večji tržni delež v maloprodaji. To ji daje ogromno moč, ki jo izrablja za kovanje novih in novih dobičkov na račun podplačane in izmučene delovne sile tako pri dobaviteljih kot v lastnih poslovalnicah. Hkrati Lidl ostaja izrazito sovražno nastrojen do sindikalnega organiziranja in spodkopava delavske standarde. Izmenjava izkušenj in znanj o uporabi različnih orodij in taktik, s katerimi lahko delujejo v sindikate organizirani delavke in delavci Lidla, bo zato ključnega pomena. Tako se bodo lahko učinkoviteje soočili s številnimi problemi, ki so neločljiv del Lidlovega poslovnega modela: previsoka storilnost, previsoke obremenitve, premajhno število zaposlenih in posledično številne zdravstvene težave. Skratka, Lidl kuje dobičke na račun delavk in okolja. Slovenska delegacija bo še posebej izpostavila pomen boja za krajši delovnik in razredno solidarnost z vsemi delavkami in delavci v boju za kvalitetne in vsem dostopne javne storitve, ki so temelj kvalitetnega življenja vseh delavk in delavcev. Delavke Lidla opravljamo poleg težavnega dela v podjetju tudi gospodinjsko delo doma. Zato vsakič znova poudarjamo pomen boja za javne storitve in več prostega časa. Naj bo to srečanje spodbuda delavskemu in feminističnemu boju za boljšo, ljudem in okolju prijaznejšo družbo.

Zainteresirani, ki bi želeli sodelovati na dogodku ali se priključiti aktivnostom kasneje, nam pišite na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Zagotovljeno bo tolmačenje v angleščini, francoščini, španščini, italijanščini, slovenščini, hrvaščini, finščini in slovaščini.

Dnevni red:

08.30–09.00: Registracija

09.00–09.15: Predstavitev udeležencev

09.15–09.45: Nagovori

 • Adrian Durtschi, vodja UNI Score, UNI Global Union
 • Annika Flaten, direktorica, UNI Europa Commerce
 • Ladi Rožič, generalni sekretar SDTS (Sindikat delavcev trgovine Slovenije)

09.45–10.00: 10 ključnih dejstev o Lidlu

 • Onur Bakir, koordinator, UNI Commerce

10.00–11.00: Poročila iz posameznih držav (I)

11.00–11.15: Odmor za kavo

11.15–12.30: Poročila iz posameznih držav (II)

12.30–13.30: Odmor za kosilo

13.30–15.00: Trening organiziranja delavstva (I)

 • Ben Egan, organizacijski direktor, UNI Europa

15.00–15–15: Odmor za kavo

15.15–16.15: Trening organiziranja delavstva (II)

 • Ben Egan, organizacijski direktor, UNI Europa

16.15–16.30: Lidl: pregled, izzivi in priložnosti

 • Onur Bakir, koordinator, UNI Commerce

16.30–17.00: Razprava o Akcijskem načrtu za 2023–2024 in zaključne besede

Objavljeno v Novice

Uspeli smo! Od 21. 9. naprej trgovine ponovno odprte po ustaljenem delovnem času

zaprto2 

Ljubljana, 18. 8. 2023

Od ponedeljka, 21. avgusta naprej trgovine ponovno odprte po ustaljenem delovnem času

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je danes preklical Odredbo za možnost odprtja prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih. Danes izdan preklic začne veljati v ponedeljek, 21. avgusta 2023. Prodajalne bodo tako lahko izjemoma odprte le še to nedeljo, 20. avgusta 2023.

S preklicem ponovno stopi v veljavo ureditev obratovanja prodajaln, ki jih določa Zakon o trgovini, in sicer da so prodajalne ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih zaprte, razen izjem, ki jih določa zakon.

Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport ter Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje se ob tem zahvaljujejo trgovinam ter trgovkam in trgovcem, da so delali ob nedeljah in na ta način izkazali solidarnost in pomagali ljudem v stiski.

Odredba o izrednem odprtju prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih je bila izdana na podlagi 85. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma posebnih poveljnikovih pooblastil, in sicer zaradi naravne nesreče oziroma potrebe po takšnem ukrepu.

Vir: https://www.gov.si/novice/2023-08-18-od-ponedeljka-21-avgusta-naprej-trgovine-ponovno-odprte-po-ustaljenem-delovnem-casu/

Objavljeno v Novice

Poziv k umiku Uredbe za možnost odprtja prodajaln

Trgovina police

Ljubljana, 18. 8. 2023

V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije (SDTS) pozivamo, da Odredba za možnost odprtja prodajaln ne sme postati poskus umika veljavne zakonodaje, ki ureja pravice zaposlenih v trgovinski panogi. Trgovci in trgovke po Sloveniji zahtevajo, da se omeji njena krajevna in časovna veljavnost, saj trenutno lahko vsak delodajalec s svojo delovno silo razpolaga po lastni presoji, tako z vidika odrejanja dela na drugih lokacijah po Sloveniji kot tudi z vidika optimizacije števila zaposlenih na posameznih lokacijah. Odredba je namreč povozila zakonodajo in pustila prazen prostor za številne interpretacije.

Več v priloženem sporočilu za javnost.

Objavljeno v Novice

Po poplavah izkoristili nova pravila, kratko pa potegnili delavci?

Trgovina police človek

Po poplavah izkoristili nova pravila, kratko pa potegnili delavci?

»Dobronamerno sprejeti ukrepi se v naši družbi vse prepogosto izrabljajo, kar so storili tudi nekateri trgovci, ki so že napovedali, da bodo v prihodnjih dneh odprte vse trgovine, tudi na neprizadetih območjih,« so opozarjali pred dnevi.

»Zaradi nujnih potreb za zaščito ljudi, premoženja, živali in okolja, fizičnim in pravnim osebam, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, do preklica odrejam možnost odprtja prodajaln, v katerih se prodajajo živila, tehnično blago in otroška oprema, ne glede na določbe zakona, ki ureja trgovino, tudi ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih.« To je zapisano v odredbi, ki velja od 5. avgusta letos do preklica.

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) je že pred dnevi opozarjal, naj se preveri odredbo in se omeji njeno veljavnost, preprečijo naj se zlorabe in se poskrbi za varnost delavk in delavcev v panogi. »Naj to ne postane poskus umika veljavne trgovinske zakonodaje, ki ščiti pravice trgovk in trgovcev po Sloveniji,« pišejo.

Izrabili razmere?

V zapisu z 11. avgusta so izpostavili še: »Dobronamerno sprejeti ukrepi se v naši družbi vse prepogosto izrabljajo, kar so storili tudi nekateri trgovci, ki so že napovedali, da bodo v prihodnjih dneh odprte vse trgovine, tudi na neprizadetih območjih.«

Trgovcem je sindikat v razmislek podal predlog, da bi »ponovno pregledali svoje marže in spustili cene nujno potrebnih dobrin oziroma naj preverijo lastne možnosti donacij. Visoka inflacija je v zadnjem letu marsikoga pomaknila na rob preživetja, danes pa ni več čas za ustvarjanje dobičkov, pač pa čas za solidarnost in pomoč ljudem v stiski.«

Sindikat je pobudo o omejitvi, tako krajevno kot časovno, na državne organe naslovil v minulem tednu. Kaj se je zgodilo, bodo razkrili ta petek, ko so sklicali novinarsko konferenco na to temo.

 

VIR: https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/po-poplavah-izkoristili-nova-pravila-kratko-pa-potegnili-delavci/?fbclid=IwAR2IBwi_Ign-Ik_5FU5sxj1bK42jy-wzeYDht0q86CY-MLr8odPZ8FgAikw

Objavljeno v AKTUALNO

Spremembe Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in poziv trgovcem

ZSSS

11. 8. 2023

Na ZSSS budno spremljamo ukrepe vlade in vsa dogajanja v povezavi z odpravo posledic neurja, ki je prizadelo Slovenijo. Danes smo tako komentirali spremembe Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in pozvali trgovce, naj ne dvigujejo cen. Solidarno bi bilo: cene spustiti! Komentar v celoti objavljamo v nadaljevanju.

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) pozdravljamo spremembe in dopolnitve Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki jih je sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Prepričani smo, da je hitrost in učinkovita izvedba predlaganih ukrepov še kako pomembna pri preprečevanju negativnih posledic ujme in zmanjševanju škode, ki jo je le-ta povzročila. Tudi v gospodarstvu in gospodarskih družbah.

Posebej pozdravljamo, da se nadomestilo plače za vse tiste, ki svojega dela ne morejo opravljati zaradi razmer pri delodajalcu, doma ali zaradi nezmožnosti prihoda na delo zaradi poškodovane infrastrukture,  za čas čakanja na delo zvišuje iz 50 na 80 odstotkov plače. Nesporno so stroški sanacije premoženja, zlasti hiš , ne samo neizogibni temveč tudi izredno veliki. In vsak cent, vsak evro pride še kako prav.

Ukrep subvencioniranja čakanja na delo je potrebno gledati predvsem v luči ohranitve zaposlitve in s tem tudi socialne varnosti zaposlenih delavcev. Zato je pomembno, da delodajalci v času prejemanja subvencij za izplačilo nadomestila plače za čas čakanja na delo, ne smejo odpuščati. Vendar pa opozarjamo, da je ohranitev delovnega mesta pomembna tudi po zaključku prejemanja subvencije oziroma po vzpostavitvi pogojev za zagon delovnega procesa. Zato bi bilo smiselno razmisliti o tem, da bi prepoved odpuščanja delavcev, za katere je delodajalec prejemal subvencijo nadomestila plače, podaljšali tudi na določeno časovno obdobje po zaključku prejemanja subvencije. Na primer za obdobje, ki je enako obdobju prejemanja subvencije za posamičnega delavca.

Sanacija premoženja, zlasti stanovanjskih objektov, bo dolgotrajna in naporna. Predvsem pa bo povezana z veliki stroški. Zato v ZSSS pozivamo vse trgovce, zlasti pa večje trgovske verige, da v tem času ne višajo  cen blaga. Zlasti ne cen materiala in orodja, ki je nujno potrebno za hitro in učinkovito sanacijo bivalnih prostorov po uničujoči ujmi.

Izkušnje in tudi osnovna ekonomska logika nam namreč kažejo, da ima večje povpraševanje po posameznem materialu, storitvi za posledico višanje  cen. S tem pa se ne samo višajo dobički trgovcev, temveč se tudi marsikomu oteži dostop do prepotrebnega materiala. Popolnoma nesprejemljivo je, da bi trgovci povečano povpraševanje, na primer po gradbenem materialu, ki je posledica potrebe po sanaciji bivalnih prostorov,  izkoristili za višanje cen. Prepričani smo, da ni nikakršne potrebe po tem. Ravno nasprotno. Bilo bi prav in solidarno da tisti trgovci, ki lahko, znižajo svoje cene, svoje marže in tudi na ta način prispevajo k hitrejši sanaciji stanovanjskih objektov ljudi in prostorov gospodarskih družb.  Višje cene utegnejo namreč marsikje zelo otežiti in zavleči sanacijo bivalnih površin.

 

VIR: www.zsss.si

Objavljeno v AKTUALNO

Solidarnost DA, a NE na račun delavk in delavcev!

Trgovina police

11. 8. 2023

Sindikat delavcev trgovine Slovenije je danes pozval državne organe, da ponovno preverijo Odredbo za možnost odprtja prodajaln in omejijo njeno veljavnost, preprečijo zlorabe in poskrbijo za varnost delavk in delavcev v panogi. Poziv objavljamo v celoti.

ZAHTEVA PO DOPOLNITVI DRŽAVNE ODREDBE ZA MOŽNOST ODPRTJA PRODAJALN

V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije (SDTS) z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje, ki je posledica poplav. Škoda, ki jo je povzročila vodna ujma in plazovi, je enormna, solidarnost pa bo v prihajajočem obdobju ključna. Delavke in delavci v trgovinski panogi, med njimi tudi sami žrtve naravne katastrofe, so pripravljeni priskočiti na pomoč, a pozivajo k razumnosti in smotrnosti ter k spoštovanju težko izborjenih pravic, začenši s pravico do počitka ob nedeljah in praznikih. Ta pa v danih razmerah ni več počitek, saj tudi sami odpravljajo posledice ujme na lastnih domovih ali domovih sorodnikov, sokrajanov. Dobronamerno sprejeti ukrepi se v naši družbi vse prepogosto izrabljajo, kar so storili tudi nekateri trgovci, ki so že napovedali, da bodo v prihodnjih dneh odprte vse trgovine, tudi na neprizadetih območjih.

SDTS zato poziva državne organe, da izdano Odredbo za možnost odprtja prodajaln dopolnijo in omejijo njeno krajevno ter časovno veljavnost. Slednje ne bo pripomoglo zgolj k boljši organizaciji pomoči, temveč bodo s tem določena  tudi jasna navodila za trgovce, kar bo oteževalo zlorabe. Državni organi naj nato s posebno skrbnostjo spremljajo pravilno izvajanje Odredbe in ali s tem ukrepom dosega svoje cilje in namen.

Preskrba na ogroženih območjih je nujna, zato je zdaj čas za koordinirano akcijo tudi v trgovinski panogi!

Prepogosto spremljamo pozive zbirnih centrov po državi, da so ti (pre)polni in da ljudje prinašajo dobrine, ki se trenutno ne potrebujejo, celo zavračajo ali so tako ali drugače neuporabne. Potrošnja v teh dneh naj bo smotrna in premišljena, skladna s potrebami na terenu. Država naj zagotovi sezname nujno potrebnih dobrin (živila, tehnična oprema, otroška oprema itn.), trgovine pa naj zagotovijo morebitne premike teh dobrin na prizadeta območja, in sicer znotraj trgovinske mreže. SDTS obenem poziva naj to ne postane poskus umika veljavne trgovinske zakonodaje, ki ščiti pravice trgovk in trgovcev po Sloveniji.

>> »Pozivam vse, tako trgovce kot državljane, da dane situacije ne izkoriščajo za splošno potrošništvo in ustvarjanje lastnih dobičkov. Trgovina ni panoga na meji preživetja, temveč panoga, ki je v lanskem letu ustvarila največje dobičke v zgodovini samostojne Slovenije. Tudi za to smo toliko bolj zgroženi nad zahtevami trgovinske zbornice po refundaciji nadomestil plače za zaposlene, ki ne bodo delali na dan solidarnosti, 14. avgusta, letos,« poudarja Ladi Rožič, generalni sekretar SDTS.

Dodatno SDTS trgovcem podaja v razmislek predlog, da bi ponovno pregledali svoje marže in spustili cene nujno potrebnih dobrin oziroma naj preverijo lastne možnosti donacij. Visoka inflacija je v zadnjem letu marsikoga pomaknila na rob preživetja, danes pa ni več čas za ustvarjanje dobičkov, pač pa čas za solidarnost in pomoč ljudem v stiski.

Trgovke in trgovci iz prizadetih območij so pripravljene opravljati svoje delo v trgovinski dejavnosti, obenem se že organizirajo za nudenje pomoči na terenu, zbirajo pa tudi donacije. Naj enako storijo tudi podjetja.

Objavljeno v Novice

http://www.sindikat-sdts.si/DA BI KUPEC LAHKO BIL KRALJ TRGOVEC NE SME BITI REVEŽ!

Naši podatki

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Miklošičeva cesta 7, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Davčna številka: 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si
 
Copyright © 2024 Sindikat delavcev trgovine Slovenije . All Rights Reserved. Designed by