Sobota 26 September 2020

Sindikat delavcev trgovine Slovenije je 2. marca 2016 izvedel problemsko konferenco o delovnem času v dejavnosti trgovine. V okviru problemske konference je mag. Borut Brezovar prisotnim temeljito predstavil zakonske rešitve v zvezi z delovnim časom, kakor tudi ureditev v okviru Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije.

V izredno konstruktivni in temeljiti razpravi so prisotni izpostavili nepravilnosti oziroma težave, s katerimi se srečujejo zaposleni v dejavnosti trgovine, kjer je bila največkrat izpostavljena neenakomerna razporeditev delovnega časa in problem referenčnih obdobij. Predvsem so izpostavili tudi problematiko v zvezi z vštevanjem ur za delo, ki je namenjen za pripravo na delo in zaključek dela, saj se ponavadi le ta ne všteva v delovni čas. Prav tako je bila izpostavljena problematika dvojnih evidenc delovnega časa oziroma brisanja viška ur.

Problemske konference sta se udeležili tudi predstavnici Trgovinske zbornice Slovenije, Mija Lapornik in Barbara Krivic. V zaključku razprave je ga. Lapornik predlagala, da se SDTS in TZS povežeta in skupaj organizirata izobraževanje zaposlenih in vodilnega kadra v trgovini, z namenom seznanitve s posameznimi rešitvami in zakonskimi ureditvami na tem področju.

V zaključku je sekretar Ladi Rožič ocenil, da se strinja, da je potrebno izvajati aktivnosti izobraževanja. Hkrati pa povedal, da bi bilo potrebno v zvezi s to problematiko pripraviti skupen komentar h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije z namenom definiranja te problematike z namenom, da do kršitev ne prihajalo zaradi nerazumevanja posameznih členov. Prav tako pa želi, da bi dosegli, da se na plačilnih listah delavcev vpisujejo dejansko opravljene ure v posameznem mesecu, na podlagi česar bi dosegli, da se ure ne bi brisale s seznamov.

V priponki objavljamo razpis za letovanje v počitniških enotah SDTS za člane SDTS. Razpis je odprt za člane do 15. marca 2016. Po tem terminu bodo člani obveščeni o dodeljenem terminu oziroma o morebitni ponudbi drugih terminov. Po 15. marcu 2016 bo SDTS nezasedene termine ponudil tudi nečlanom.

V priponki je objavljen tudi cenik letovanja in prijavnica za uporabo počitniške enote.

Attachments:
Download this file (CENIK LETOVANJA 2016.pdf)CENIK LETOVANJA 2016.pdf[ ]149 Kb579 Downloads
Download this file (PRIJAVNICA-POČITNIŠKE-ENOTE.pdf)PRIJAVNICA-POČITNIŠKE-ENOTE.pdf[ ]92 Kb521 Downloads
Download this file (Razpis za letovanje 2016.pdf)Razpis za letovanje 2016.pdf[ ]130 Kb592 Downloads

 

povracilo

POZIV SINDIKATA ZA IZPLAČILO 13. PLAČE
 

Letošnje leto, ki se izteka, je bilo za zaposlene v dejavnosti trgovine polno različnih izzivov, s katerimi so se vsakodnevno srečevali, vsak na svojem delovnem področju.

V letošnjem letu je prvič po dolgih letih zabeležen pozitiven trend v domačem povpraševanju kar nam daje upanje za še boljše in bolj uspešno delo v prihodnosti.

Prepričani smo, da je za uspešno poslovanje potrebno timsko delo, ki vključuje ne samo sodelovanje vodij, ampak tudi slehernega zaposlenega, zato so doseženi rezultati odraz truda, naporov in trdega dela vseh zaposlenih v podjetju.

Delovna obremenitev zaposlenih je bila v letošnjem letu velika, večkrat je povzročala nezadovoljstvo posledično pa tudi pritiske zaposlenih na sindikat z zahtevo po ureditvi razmer.

Prepričani smo, da poslovodne osebe cenijo trud in vložene napore zaposlenih, zato predlagamo da uprave podjetij proučijo možnost izplačila božičnice. Socialni partnerji smo se v Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije zavezali, da se bomo s sprejetimi kriteriji za ugotavljanje plač iz naslova uspešnosti poslovanja v podjetjih dogovorili o izplačilu dela plač iz naslova uspešnosti poslovanja torej 13. plače oziroma plače iz naslova uspešnosti poslovanja družbe.

Izplačilo božičnice kot priznanje o pomembnosti prispevka, ki so ga prispevali zaposleni bo stimulativno vplivalo na zaposlene, kar bo nedvomno doprineslo k še boljšim poslovnim rezultatom in k uresničitvi zastavljenih ciljev. Obenem pa bo krepilo tudi zadovoljstvo zaposlenih in njihovo pripadnost podjetju.

 

Sekretar, Ladi Rožič

Predsednica, Vesna Stojanovič

LOGO SDTS
 

Ljubljana, 9. december 2015

V ZSSS ob dnevu človekovih pravic, ki je 10. decembra, pozivajo k sprejetju ukrepov, ki bi omogočili lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. V nekaterih panogah, predvsem trgovini in gostinstvu, beležijo kršitve glede delovnega časa, a kazni inšpekcije ne zaležejo, zato se v ZSSS zavzemajo za strožje sankcije.

 

Delavske pravice, med njimi pravica do dela ter do počitka in prostega časa, sodijo med temeljne človekove pravice, a so pogosto kršene, pravijo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

"Številne delavke in delavci se vsakodnevno soočajo z vse večjo intenzivnostjo dela in zahtevami delodajalcev po stalni dosegljivosti. Vse to povzroča konflikte med zahtevami dela na eni in zahtevami družine na drugi strani," je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejala strokovna sodelavka ZSSS Irena Štamfelj.

Omogočanje usklajevanje dela in družinskega življenja prinaša koristi tako zaposlenim kot podjetju, je dejala izvršna sekretarka ZSSS Andreja Poje, saj prinaša večje osebno zadovoljstvo, manj stresa, večjo kakovost delovnega in družinskega življenja ter boljše odnose med družinskimi člani, s tem pa tudi večjo motivacijo in produktivnost na delovnem mestu.

Do kršitev na tem področju prihaja v največji meri pri razporejanju delovnega časa in nadurnem delu. Med panogami v ZSSS izpostavljajo gostinstvo in trgovino.

Generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladislav Rožič je dejal, da do kršitev prihaja pri vseh večjih trgovcih v Sloveniji. Kršitve se nanašajo na delo prek polnega delovnega časa in na onemogočanje počitka, saj morajo biti delavci na razpolago sedem dni na teden, pogoste so tudi kršitve glede skrajšanega delovnega časa.

"Inšpektorat je nemočen. Piše kazni, delodajalci pa jih plačajo in nadaljujejo s kršitvami, ker je to zanje ceneje," je dejal Rožič.

Zato se zavzemajo za okrepitev inšpekcijskih služb in strožje sankcije, med drugim bi bilo treba zvišati denarne kazni in nekaterim podjetjem prepovedati poslovati, tovrstne kršitve pa se naj opredelijo kot kazniva dejanja, "ker gre za napad na eksistenco ljudi", je bil oster Rožič.

Takšno stanje je posledica tega, da se daje ekonomskim pravicam prednost pred delavskimi pravicami, je menil predsednik ZSSS Dušan Semolič. "V ospredje se postavlja dobiček, konkurenčnost, in temu se vse podreja. Tudi pravo," je dodal. "Treba je drastično kaznovati delodajalce, ki tako grobo kršijo pravne norme," je poudaril.

Opozoril je tudi na prekarne delavce, ki so tudi "žrtve te logike hlastanja in sistemskih rešitev, ki so v interesu kapitala, ne pa tudi delavcev", in pri katerih so ti problemi že vgrajeni v sam status dela.

V ZSSS bodo na pravice do dela ter do počitka in prostega časa opozorili tudi v četrtek dopoldne na manjšem shodu pred DZ, nato pa se bodo srečali s podpredsednico DZ Bojano Muršič.

SLIKA-PROJEKT

 

Projekt SKUPAJ – gradniki zdravja je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V projektu sodelujemo Sindikat delavcev trgovine Slovenije ( SDTS )kot projektni partner, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ter Podjetniško trgovska zbornica pri Gospodarski zbornici Slovenije kot nosilec projekta.
Reprezentativna delodajalska ter reprezentativni delojemalski organizaciji zastopamo skupaj preko 80 različnih dejavnosti v Sloveniji. V malih in srednje velikih trgovskih podjetjih je zaposlenih kar 79.645 oseb oz. 82.96 % od skupaj 95.993 zaposlenih v tej dejavnosti v avgustu leta 2015. Sindikat delavcev trgovine Slovenije ter Sindikat obrti in podjetništva Slovenije zastopata približno 258.000 delovno aktivnega prebivalstva. Pomembno je zavedanje, da danes diferenciacija poklicev ni več strogo vezana in enoznačna kot nekoč. V projektu Skupaj – gradniki zdravja, gre za smiselno povezavo treh poklicev, ki smo jih izbrali kot skupno rdečo nit projekta.
Zgolj z ozaveščenostjo in zavedanjem, da smo ljudje – delodajalci in delojemalci v prvi vrsti sami najzanesljivejši gradniki svoje lastne varnosti in zdravja pri delu, da nosimo prav sami največjo odgovornost za lastno zdravje, saj se tudi posledice bolezni in težav reflektirajo v prvi vrsti pri vsakem posamezniku posebej, nato pri ostalih akterjih (delodajalec, družina, zavarovalnice, navsezadnje država), je in ostaja, ključna prioriteta in proaktivna zaveza partnerjev projekta.


SDTS je pri vseh projektnih aktivnostih, ki dajejo poudarek zdravstveni preventivi, mnenja, da jih je potrebno podpreti absolutno prednostno, zato je angažiranje v tej smeri s strani organov SDTS in zaposlenih toliko večje.

 

-          TRGOVINA

 

Trgovina, kot izjemno pomembna panoga slovenskega gospodarstva, sledi vsem razvojnim usmeritvam in uspešno nastopa na konkurenčnem evropskem in drugih trgih. Med dejavniki, kot so globalizacija poslovanja, novi načini marketinga in trženja blaga, spremenjene nakupne navade potrošnikov in trendov nakupovanja, imajo izjemno pomembno vlogo, tako na področju zagotavljanja varnosti živilskega blaga, obsežno in pomembno vplivajo na pogoje poslovanja trgovskih podjetij. Ob tem pa se v prodajalnah pojavljajo tudi novi pristopi in nove ponudbe, ki zahtevajo za delo zaposlenih posebna znanja in sposobnosti, kar pa vsekakor pomeni tudi drugačen pristop do zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, ki je preventivna dejavnost in obsega ukrepe in sredstva, s katerimi se preprečujejo in odpravljajo vzroki poškodb pri delu in poklicnih bolezni. Gre za eno temeljnih obveznosti delodajalca, ki jo določajo tako mednarodni kot tudi nacionalni pravni predpisi, med katerimi je najpomembnejši Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Čeprav je zagotavljanje varnih delovnih pogojev predvsem obveznost delodajalca, pa je velikega pomena tudi sodelovanje, posvetovanje in soodločanje delavcev, saj je le s sinhronim delovanjem obojih mogoče doseči optimalne rezultate.

Z ukrepi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu lahko v veliki meri odpravimo ali vsaj zmanjšamo tveganja, ki ne le, da vodijo do smrtnih žrtev na delovnih mestih, do poškodb in poklicnih bolezni, ampak imajo negativen vpliv tudi na ekonomskem področju na ravni posameznika, podjetja in celo države.

Dejstvo je, da zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za delodajalca predstavlja strošek, vendar pa ob upoštevanju pozitivnih posledic zagotovljenih varnih delovnih razmer in negativnih posledic slabih delovnih pogojev ugotovimo, da se podjetjem naložba sredstev v ukrepe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu med drugim izplača tudi iz ekonomskega vidika. Stroški, ki nastanejo podjetju kot posledica delovne nezgode so lahko višji, kot so stroški ukrepov zagotavljanja varnih delovnih pogojev.

Pri uresničevanju osnovnih ciljev zagotavljanja zmanjšanja poslovnega tveganja in na tej osnovi krepitve konkurenčne prednosti nas mora pri delu vselej voditi skrb za zdravje ljudi, njihova varnost, ohranitev okolja in zagotavljanje čim višje ravni kakovosti življenja na splošno. Delavec ima pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu.

 

Ker je ena od osnovnih in najpomembnejših obveznosti po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu, interni akt družbe oz. podjetja, ga mora izdelati in sprejeti vsak delodajalec. Posebnost, ki mora biti sestavni del tega akta in ki v stari zakonodaji ni bila eksplicitno izpostavljena, je ocena tveganj v zvezi z nevarnostmi in škodljivostmi, ki se lahko pojavljajo v zvezi z delom. Še posebno slednje je bilo za delodajalce kar nekaj časa, za mnoge pa je tudi še sedaj, precejšnja neznanka. Zato tudi niso vedeli komu ali čemu je ta proces sploh namenjen in kako se izvaja ter mu zato tudi niso posvečali ustrezne pozornosti.

 

-          PEKARNE

 

V Sloveniji se s pekarstvom ukvarja 332 družb, skupaj z obrtniki in s.p.-ji jih je okoli 800 če upoštevamo še tiste, ki imajo pekovsko dejavnost navedeno kot drugo dejavnost, jih je okoli 1600, torej je potreba po interaktivnem spletnem orodju za izdelavo ocene tveganja izjemno velika. Vedno več je trgovskih podjetij, ki imajo v svojih maloprodajnih trgovinah poleg maloprodaje živilskih artiklov tudi svoje pekarne, katere kupcem nudijo sveže pečen kruh v samih prodajalnah.

 

-          MESNICE

 

Vedno večje število trgovskih podjetij ob širokem asortimaju živil kupcem ponuja ob pripravljenih in pakiranih mesnih izdelkih tudi ponudbo mesa iz mesnic, ki so sestavni del prodajaln, katere tudi vsak dan vključujejo veliko izbiro svežega in kakovostnega mesa po dostopnih cenah. Tako so ob klasičnih mesnicah mesnice v prodajalnah dobile svojo mesto kot posebni oddelki, kjer so zaposleni, enako kot v klavnicah, pri pripravi mesa izpostavljeni nevarnostim, ki jih opredeljuje poklic mesarja.

 

Kot odgovor na splošne tržne trende, ki v ospredje postavljajo priročnost nakupa, se v maloprodajnih trgovinah usmerja predvsem na aktivnosti, ki privabljajo kupce s spremembo koncepta in sicer s poudarkom na svežem mesnem programu ter sezonskih izdelkih za celotno maloprodajno mrežo. Širi se ponudba za hipermarkete in supermarkete z blagom pod imenom rejeno v Sloveniji ter z označitvijo izdelkov svežega mesa na prodajnem mestu ter označitev blagovnih znamk oziroma proizvajalcev mesa v mesnicah. Ta projekt uvajajo vsi ključni akterji v trgovini v Sloveniji s ciljem dodatnega izboljšanja prihodkov ter profitabilnosti mesnic. Zato je v tem segmentu trgovine na drobno zaposlenih veliko število delavcev naših članov.

 

Opomba – Izveden je bil javni razpis – na katerem je bila za izvajalko oz. razvijalko orodij OiRA izbrana ga. Nataša Kramar.

V projektne aktivnosti bomo partnerji projekta aktivno vključili kar 575 oseb, ena pomembnejših aktivnosti pa bo zagotovo aktivna udeležba, vključitev in dvigznanj s področja varnosti in zdravja med vstopajočimi na trg dela (dijaki poklicnih šol).

 

 

 

kick off-slikaKick off sestanek partnerjev projekta ter strokovnih sodelavcev

 

VEČ O PROJEKTU NAJDETE NA URADNI SPLETNI STRANI PROJEKTA –

http://www.sindikat-sdts.si/projekti

 

Ladi Rožič, Sekretar sindikata delavcev trgovine Slovenije ( SDTS )

 

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.