Sobota 29 Januar 2022

images

Sprememba na bolje: kaj prinaša nova taksna oprostitev za delavke in delavce?

Državni zbor je decembra lani sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1D), ki med drugim uvaja novo taksno oprostitev za delavke in delavce kot tožnike v delovnopravnih sporih premoženjske narave. To pomeni, da ti ne bodo več plačevali sodne takse, in sicer tudi ne v primerih, ko bodo s tožbo zoper delodajalca uveljavljali denarne zahtevke, nanašajoče se denimo na plače, dodatke k plačam, regres za letni dopust in podobno.

Zakon o sodnih taksah sicer določa višine sodnih taks, ki jih morajo stranke plačati v postopkih, ki potekajo pred sodišči, ter primere, izjeme, ko je določena stranka v sporu oproščena plačila takse, in primere, v katerih sta mogoča odlog ali obročno plačilo. V postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči sodne takse do sedaj ni bilo treba plačati le, če je sodišče ugotavljalo utemeljenost prenehanja delovnega razmerja in v socialnih zadevah, v vseh drugih primerih pa je bilo takso treba plačati (na primer v premoženjsko pravnih/denarnih zadevah).

Glede na prenovljeno taksno tarifo torej velja, da:

 • Takse ne plača delavec oziroma delavka v individualnih delovnih sporih o sklenitvi, obstoju in prenehanju delovnega razmerja in dijak ali študent v individualnih delovnih sporih zoper organizacijo oziroma delodajalca v zvezi s kadrovsko štipendijo ter začasnim ali občasnim opravljanjem dela;
 • takse ne plača delavec oziroma delavka kot tožnik v individualnih delovnih sporih o posamičnih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem, ki niso premoženjske narave;
 • takse ne plača delavec oziroma delavka kot tožnik v individualnih delovnih sporih premoženjske narave;
 • takse ne plača zavarovanec kot tožnik v socialnih sporih premoženjske narave.

Olajšan dostop do sodnega varstva

Veseli nas, da je bil s sprejetjem tovrstne spremembe (nove taksne oprostitve) upoštevan naš, že večkrat podan predlog, da takse v delovnopravnih sporih ni treba plačati, in sicer zlasti takrat, ko je tožnik delavec. Prepričani smo namreč, da ni pravično, da je v delovnopravnih sporih delavec to dolžan storiti, saj gre v veliki večini za tožbe, ki so posledica nezakonitega ravnanja delodajalcev. V ZSSS menimo, da bo tovrstna taksna oprostitev delavkam in delavcem olajšala dostop do sodnega varstva svojih pravic predvsem, ko bo šlo za izterjavo finančnih terjatev iz delovnih razmerij, saj ta v prihodnje ne bo več odvisna od delavčevega premoženjskega stanja. V praksi se je namreč velikokrat zgodilo, da delavke in delavci zaradi raznih finančnih obveznosti in nizkih plač niti ne razpolagajo s sredstvi, ki bi jim omogočila dostojno življenje, kaj šele plačilo sodnih taks in pravdnih stroškov. Zato je vse prevečkrat že sama možnost plačila sodne takse delavko oziroma delavca odvrnila od uveljavljanja delovnopravnih pravic in zahtevkov na sodišču. Tako smo prepričani, da gre za spremembo, ki bo olajšala dostop do sodišč šibkejšim strankam v delovnih razmerjih in povečala pravno varnost delavstva, s tem pa tudi dvignila raven spoštovanja delavskih pravic.

Vir: www.zsss.si

 COST COVID-19 briefing: Together we are stronger - FUR4Sustain Meeting

 

Karantena na domu – vam pripada nadomestilo?

 

Karantena na domu je ukrep po interventni zakonodaji, ki omogoča delodajalcem, da dobijo povrnjeno nadomestilo plače. Tega izplačajo zaposlenim, ki jim je odrejena obvezna karantena.

Karantena na domu – delavcu pripada 80 % plače

Zaposleni, ki mu je odrejena karantena na domu in ne more opravljati dela od doma, je upravičen do prejema nadomestila. To je v višini 80 % osnove plače. Osnova je enaka povprečni mesečni plači za polni delovni čas v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Nadomestilo plače za karanteno in višjo silo ne sme biti nižje od minimalne plače. Prav tako je delavec upravičen do prejema nadomestila, če zaradi varstva otroka (ki obiskuje vrtec ali osnovno šolo do 5. razreda) z odrejeno karanteno, ne more opravljati dela po pogodbi o zaposlitvi. Delavec mora delodajalca, najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga, o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile, obvestiti delodajalca.

Starši otrok, ki niso podali soglasja za samotestiranje otrok v šoli, niso upravičeni do nadomestila plače. Pri njih namreč niso izpolnjeni pogoji, ki bi opravičevali nastanek višje sile.

Karantena na domu – posebnosti pri različici omikron

Osebe, ki so bile v visoko rizičnem stiku z osebo, za katero obstaja utemeljen sum na okužbo z različico omikron, morajo v obvezno karanteno, tudi če so cepljene in so okužbo s Covid-19 že prebolele. Za to različico namreč ne veljajo izjeme od karantene, razne če je oseba že prejela tretji, poživitveni odmerek cepiva.

Vir: Data d.o.o.

 FB-zsss-1200-x-630-tone-1-2-kB--1160x550

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) opozarjata na zastarelost Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen iz leta 2005 in predlagata ministru za delo Janezu Ciglerju Kralju spremembe in dopolnitve. Pozivata ga, naj pravilnik posodobi že v letu 2021! Ko bo namreč posodobljen, bodo nove predlagane omejitve morali upoštevati vsi delodajalci v Sloveniji, in sicer v vseh dejavnostih.

A prav v dejavnosti trgovine morajo delavke in delavci na marsikaterem delovnem mestu dnevno ročno premestiti uničujoče mase bremen. Ročno premeščanje prevelikih bremen povzroča mišično-kostna obolenja, zaradi katerih je preveč bolniške odsotnosti z dela in delovne invalidnosti. Pozivi nšpektoratu za delo za omejitev mase bremen ostajajo brez učinka, ker inšpektorji nimajo pravne podlage za ukrepanje.

ZSSS in SDTS sta zato za zaščito poklicnega zdravja delavk in delavcev pripravila predlog posodobitve pravilnika:

 • prepoved obračanja hrbtenice po osi;
 • obvezno usposabljanje delavk in delavcev za pravilno premeščanje bremen;
 • kdaj naj bo obvezno dvigovanje v timu oziroma v paru;
 • obvezne tehnične pripomočke za ročno premeščanje bremen;
 • največje dovoljene mase enkratnega bremena po starosti in spolu:
  • za moške po razpredelnici glede na višino dviga – največ pa 25 kg za dviganje tik ob telesu in v višini pasu,
  • za ženske po razpredelnici glede na višino dviga – največ pa 16 kg za dviganje tik ob telesu in v višini pasu,
 • največje dovoljene mase za nosečnice po razpredelnici glede na višino dviga bremena in oddaljenosti bremena od telesa:
  • pred 20. tednom nosečnosti,
  • po 20. tednu nosečnosti;
 • največje dovoljene mase bremena za vlečenje in potiskanje z enoosnimi ročnimi transportnimi vozički, transportnimi vozički in kontejnerji in paletnimi viličarji:
  • prepoved za nosečnice, če ni motoriziranega pogona,
 • največja skupna dovoljena masa bremen pri ročnem premeščanju:
  • v posameznem delovnem dnevu,
  • v delovnem tednu,
 • največje število dvigov na uro glede na maso bremena in razdaljo nošenja.

Primerjaj s Prilogo II veljavnega pravilnika, ki glede na spol in starost delavca dovoljuje največjo dovoljeno maso bremena v kg (spodaj) in praktično ne omejuje največjih skupnih mas, ki jih sme delavec oziroma delavka premestiti na delovni dan in teden.

Starost Moški Ženske
15 do 19 let 35 kg 13 kg
nad 19 do 45 let 55 kg 30 kg
nad 45 let 45 kg 25 kg
nosečnice 5 kg

Predlog sprememb in dopolnitev pravilnika lahko najdete na tej povezavi, dopis s pozivom ministru za delo pa je dostopen tukaj.

 Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu

 

https://zssszaupnikvzd.si/wp-content/uploads/2021/06/FB-zsss-1200-x-630-tone1-5-kB.png

KAMPANJA »TVOJ SINDIKAT ZAHTEVA OMEJITEV ROČNEGA PREMEŠČANJA BREMEN«

SDTS in ZSSS sta 14. 6. 2021 pričela z izvedbo Kampanje »Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen« s pripravo Predloga Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen. Istega dne je bil poziv posredovan tudi ministru za delo g. Janezu Cigler Kralj, da še v letu 2021 sprejme spremembe in dopolnitve Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 73/2005).

Cilj kampanje je posodobitev zastarelega pravilnika, ki nezadostno omejuje ročno premeščanje bremen:

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) opozarjata na zastarelost Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen iz leta 2005 in predlagata ministru za delo Janezu Ciglerju Kralju spremembe in dopolnitve. Pozivata ga, naj pravilnik posodobi že v letu 2021! Ko bo namreč posodobljen, bodo nove predlagane omejitve morali upoštevati vsi delodajalci v Sloveniji v vseh dejavnostih.

A prav v dejavnosti trgovina morajo delavci na marsikaterem delovnem mestu dnevno ročno premestiti uničujoče mase bremen. Ročno premeščanje prevelikih bremen povzroča mišično-kostna obolenja, zaradi katerih je preveč bolniške odsotnosti z dela in delovne invalidnosti. Pozivi Inšpektoratu RS za delo za omejitev mase bremen ostajajo brez učinka, ker inšpektorji nimajo pravne podlage za ukrepanje.

V dejavnosti trgovina (SKD dejavnosti G, G45, G46 ter G47) je:

 • 105.753 zaposlenih,
 • 15.167 gospodarskih družb.

 

Fotografije o ročnem premeščanju bremen v dejavnosti trgovina (november 2021):

Breme na slikah je na palete naloženo 154 cm, 200 cm in 240 cm visoko, kar pogosto presega višino trgovcev, ki jih razlagajo. Breme na rolerju presega težo trgovke, ki ga potiska.

 

paleta.png paleta1.png

paleta2.png

paleta3.png

paleta4.png

paleta5.png

paleta6.png paleta7.png paleta8.png

                                

                                                                               

Palete z bananami, zraven je viden tudi roler za ročno premeščanje. Zaboj banan tehta 18,3 kg, zaboj čebule in krompirja pa 20 kg. Na paletah je 48 kartonov (zabojev), ki se ročno zlagajo na palete, naložene z viličarjem visoko preko 2 m.

 

ZSSS in SDTS sta zato za zaščito poklicnega zdravja  delavcev pripravila predlog teh posodobitev pravilnika:

 1. 1.pravilnik naj določobvezne elemente delodajalčeve ocene tveganjaza nastanek mišično-kostnih obolenj pri ročnem premeščanju bremen, kot so:
 • določitev delovnih mest, na katerih prihaja do ročnega premeščanja bremen,
 • masa, oblika in velikost bremena,
 • skupna masa bremen, ročno prenesenih v dnevu ali tednu,
 • ergonomski dejavniki, kakršni so položaj telesa med dviganjem (npr. oddaljenost bremena od osi telesa) in sile, ki delujejo na telo, dviganje, prenašanje, potiskanje, vlečenje bremen, ponavljajoči se gibi, dolgotrajno sedenje ali stanje, klečanje, položaj rok nad rameni,
 • tehnični pripomočki v skladu s tehničnim razvojem,
 • pogostost dviganja in razdalja, na kateri se breme ročno prenaša;
 1. 2.delo v timu oziroma v paru
 2. 3.obvezno najusposabljanje delavcev za pravilno premeščanje bremen, kot je dviganje bremen tik ob osi telesa, prepoved obračanja hrbtenice po osi, raven in ne usločen položaj hrbtenice pri dviganju bremen, dviganje z nogami in ne s hrbtom, pravilno prenašanje bremen v paru/timu;
 3. 4.kadar skupna masa bremen presega največjo dovoljeno maso bremen na delavca, naj bouporaba  redno vzdrževanih tehničnih pripomočkov za ročno premeščanje bremen, kakršni so v skladu s tehničnim napredkom vozički z motoriziranim pogonom, platforme s škarjastimi dvigom, viličarji za premeščanje palet, dvigala, stopnice in odri za premeščanje bremen nad višino ramen, stroji za prevoz bremen po stopnicah, sobna dvigala za nego bolnikov ipd.;
 4. 5.največdovoljene mase enkratnega bremena po starosti in spolu in glede na zdravstveno stanje:
 • za moške v starosti od 18 do 55 let brez mišično-kostnih obolenj po razpredelnicipriporočil medicine dela glede na višino dviga – največ pa 25 kg za dviganje tik ob telesu in v višini pasu,
 • za ženske v starosti od 18 do 55 let brez mišično-kostnih obolenj po razpredelnici
 • za mlajše od 18 let in starejše od 55 let največ 85 % dovoljenih mas za zdrave delavce v starosti od 18 do 55 let,
 • za invalide in druge delavce z omejitvami v skladu s predlogi izvedenskih organov oziroma izvajalca medicine dela;
 1. 6.največje dovoljene masenosečnice naj bodo po razpredelnicipriporočil medicine dela glede na višino dviga bremena in oddaljenosti bremena od telesa:
 • pred 20. tednom nosečnosti,
 • po 20. tednu nosečnosti;
 1. 7.največji dovoljeni masi bremenavlečenje in potiskanje naj bosta povprečni masi delavke/delavca, določeni v pravilniku:
 • kadar ju masa bremena presega, naj bo obvezen motoriziran pogon tehničnih pripomočkov za prenašanje bremen,
 • splošna prepoved za nosečnice, če ni motoriziranega pogona,
 1. 8.največja skupna dovoljena masa bremen pri ročnem premeščanju naj bo za zdrave delavce brez mišično-kostnih obolenj:
 • v posameznedelovnem dnevu
 • delovnem tednu največ 4.000 kg oziroma 3.400 kg za mlajše od 18 let in starejše od 55 let,
 1. 9.določi se naj najdlje 5-prehodno obdobje za uveljavitev največjega dovoljenega števila dvigovna uro glede na maso bremena in razdaljo nošenja z dinamiko postopnega uveljavljanja, dogovorjeno med delodajalcem in delavskimi predstavniki.

_________________________

Primerjaj s Prilogo II veljavnega pravilnika, ki glede na spol in starost delavca dovoljuje največjo dovoljeno maso bremena v kg (glej spodaj) in praktično ne omejuje največjih skupnih mas, ki jih sme delavec premestiti na delovni dan in teden.

Starost

Moški

Ženske

15 do 19 let

35 kg

13 kg

nad 19 do 45 let

55 kg

30 kg

nad 45 let

45 kg

25 kg

nosečnice

5 kg

Primerjaj tudi s 7. členom veljavnega pravilnika, ki nezadostno omejuje največjo skupno maso bremen v enem dnevu, saj omejuje zgolj premeščanje bremen težkih vsaj 55 kg za moške in 30 kg za ženske, ne pa tudi bremen, katerih masa je npr. le za kak kilogram manjša od največjih dovoljenih: “Skupno sme delavec najhitreje v dveh urah premestiti le 1.000 kg najtežjih bremen in isti dan na sme biti obremenjen z dodatnim delom premeščanja.”

_______________________

 

 

 

Sodobni pripomočki za ročno premeščanje bremen:

  

sodobni

sodobni1

sodobni2

 

NAVAJAMO PODROBEN POTEK KAMPANJE IN DOKUMENTACIJO VEZANO NA KAMPANIJO, ki je dostopna tudi na spletni strani ZSSS: https://zssszaupnikvzd.si/kampanje/tvoj-sindikat-zahteva-omejitev-rocnega-premescanja-bremen/

14. 6. 2021: Začetek kampanje – Za podrobnosti glej predlog ZSSS in SDTS za spremembe in dopolnitve pravilnika na tej povezavi!

14. 6. 2021: Dopis s pozivom ministru za delo na tej povezavi

15. 7. 2021: Prvi uradni odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na tej povezavi

13. 9. 2021: Predstavitev kampanje na 30. seji Predsedstva ZSSS, glej na tej povezavi

27. 9. 2021: Ministrstvo na 14. seji Sveta za varnost in zdravje pri delu predstavi svoj osnutek sprememb in dopolnitev pravilnika, ki upošteva številne rešitve, ki jih predlagata ZSSS in SDTS. Osnutek sprememb in pravilnika, ki ga je predstavilo ministrstvo 27. 9. 2021, na tej povezavi

6. 10. 2021: Pripombe ZSSS in SDTS na osnutek pravilnika, na tej povezavi

15. 10. 2021: 5. kongres SDTS  je med programske usmeritve SDTS uvrstil zmanjšanje tveganj za poškodbe pri delu in poklicna obolenja pri ročnem premeščanju bremen s pomočjo prenove predpisa, ki ureja ročno premeščanje bremen.

22. 10. 2021: Kampanja se predstavi na virtualnem 38. sestanku Nacionalne mreže za sodelovanje z EU-OSHA, ki ima sedež na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – vabilo na tej povezaviprispevek ZSSS in SDTS na tej povezavi

16. 11. 2021: predavanje “Predlogi ZSSS in SDTS za ocenjevanje tveganja pri ročnem premeščanju bremen, Lučka Böhm, ZSSS in Jernej Jenko, DVILJ, webinar »Za varna delovna mesta 2021« v organizaciji Zbornice varnosti in zdravja pri delu in Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inšpektoratom RS za delo; program webinarja na tej povezavi, prispevek na tej povezavi

 

 

NI ARGUMENTA, DA BI DELODAJALEC STROŠEK TESTIRANJA NA COVID-19 NALOŽIL V PLAČILO DELAVCU

 

Ljubljana, 26. julij 2021


Spoštovane članice, spoštovani člani!!!

 

Na Sindikat delavcev trgovine Slovenije prihaja vedno več vprašanj v zvezi z izvajanjem Uredbe Vlade RS o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV 2, s katero se uvaja obveza presejalnega testiranja, ki se začne uporabljati 23. avgusta 2021.

 

Pojasniti moramo, da so odločitve Vlade nejasne in odpirajo več vprašanj kot dajejo odgovorov. Zaposleni v trgovini smo bili že od pričetka pandemije najbolj izpostavljeni okužbam in smo bili prepuščeni svoji lastni znajdljivosti kako se ubraniti okužbam. Šele kasneje so bili predpisani ukrepi nošenja mask, razkuževanja, medsebojne oddaljenosti, itd., zato so nam toliko bolj nejasni sedanji zaostreni pogoji testiranja in nenazadnje grožnje delodajalcev, da si bomo morali sami plačevati testiranje.

 

Glede na to, da gre za navodilo delodajalca zaposlenemu, v povezavi z delodajalčevo obveznostjo zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu oziroma nalaganje obveznosti zaposlenemu v okviru delovnega časa zaposlenega, ni argumenta, da bi delodajalec strošek testiranja na COVID-19 upravičeno naložil v plačilo delavcu.

 

Navsezadnje iz 14. člena ZVZD-1 povsem jasno izhaja, da zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav tako pa zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj.

 

Na tem mestu lahko potegnemo vzporednico tudi s petim odstavkom 28. člena ZDR-1, iz katerega izhaja, da stroške za predhodni zdravniški pregled, s katerim se ugotovi kandidatova zdravstvena zmožnost za opravljanje dela, krije delodajalec. Enako velja tudi za stroške obdobnih zdravniških pregledov zaposlenih.

 

Še bolj jasno povedano je, da zaradi opravljanja njegove zaposlitve, delavec, katerega se napoti na testiranje na virus SARS-CoV-2 na (presejalni program), ne more in ne sme biti finančno obremenjen, strošek testa mora v celoti prevzeti delodajalec.

 

Ravno tako pa napotitev delavca na opravljanje testa na COVID-19, s strani delodajalca, dejansko predstavlja izpolnjevanje obveznosti delavca iz delovnega razmerja, vsak tak čas pa je upoštevajoč določbe 142. člena ZDR-1 potrebno vštevati v delovni čas zaposlenega. Posledično je delavec za ta čas upravičen tudi do plačila za delo oziroma do 100 % nadomestila plače v skladu s 137. členom ZDR-1.

 

Čas, ko delavec opravlja test oziroma je s strani delodajalca dejansko napoten na opravljanje testa na COVID-19, se všteva v delovni čas delavca. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v prvem in drugem odstavku 142. člena določa, da je delovni čas efektivni delovni čas in čas odmora ter čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. Efektivni delovni čas je vsak čas, v katerem delavec dela, kar pomeni, da je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. Testiranje zaposlenega je lahko utemeljeno na podlagi odredbe državnega organa ali pa na podlagi napotitve delodajalca skladno z izjavo o varnosti z oceno tveganja za delovno mesto, za katero ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. V obeh primerih pa gre za izpolnjevanje delodajalčeve obveznosti zagotovitve varnega delovnega okolja za delavce in tretje osebe.

 

Stališče stroke je, da predstavlja cepljenje edino učinkovito sredstvo za dolgoročno obvladovanje epidemije Covida 19. Ponovno poudarjamo stališče SDTS glede cepljenja zoper COVID-19 in sicer na SDTS stroki in znanosti zaupamo, zato zagovarjamo korist cepljenja proti Covidu 19, ki pa MORA temeljiti na prostovoljni odločitvi posameznika.

 

Generalni sekretar

Ladi Rožič

 

 

Zahtevamo omejitev ročnega premeščanja bremen!

FB-zsss-1200-x-630-tone-1-2-kB--1160x550

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.