Torek 4 Avgust 2020

Na osnovi 17. in 24. člena Statuta Sindikata delavcev trgovine Slovenije, je Republiški odbor Sindikata delavcev trgovine Slovenije na svoji 2. seji, dne 24.5.2012 sprejel spremembe in dopolnitve pravilnika o financiranju in finančno-materialnem poslovanju Sindikata delavcev trgovine Slovenije in čistopis le tega.

I. SPLOSNA DOLOČILA

1. člen

(1) S tem pravilnikom se ureja financiranje Sindikata delavcev trgovine Slovenije, Območnih odborov sindikata delavcev trgovine in sindikatov družb in vsebuje:

- višino članarine;

- način zbiranja, obračunavanja, plačevanja, delitve in namembnosti članarine;

- vodenje evidence o vplačani članarini;

- naloge odredbodajalca;

- oblikovanje in poslovanje s skladi;

- pravice članov do solidarnostne, finančne ali materialne pomoči;

(2) S tem pravilnikom se določijo tudi skupno dogovorjena načela uveljavljanja in evidentiranja medsebojnih finančnih obveznosti med Sindikatom delavcev trgovine Slovenije in Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije.

2. člen

Sindikat delavcev trgovine Slovenije, sindikati družb in sindikalne podružnice vodijo finančno materialno poslovanje v skladu z Zakonom o računovodstvu, Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS), SRS 36, davčnimi predpisi, Pravilnikom o računovodstvu pravne osebe SDTS, in tem pravilnikom.

3. člen

Delovanje Sindikata delavcev trgovine Slovenije se financira po načelu samofinanciranja in solidarnosti.

4. člen

Sindikat delavcev trgovine Slovenije poleg prihodka iz deleža članarine pridobiva prihodke še iz:

- obresti od denarnih sredstev;

- prihodkov iz vrednostnih papirjev;

- drugih prihodkov, ki izvirajo iz različnih aktivnosti;

- donacij in drugih prihodkov.

5. člen

Članarina in ostali prihodki so last Sindikata delavcev trgovine Slovenije. Sredstva članarine niso vračljiva. Članarina je namenjena financiranju dejavnosti Sindikata delavcev trgovine Slovenije.

6. člen

(1) V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije se poleg načela samofinanciranja uveljavlja načelo solidarnosti in sicer:

- z zagotavljanjem enakega obsega pravic vsem članom Sindikata delavcev trgovine Slovenije;

- za sindikate družb, se na podlagi tega pravilnika sredstva solidarnosti in pomoči določijo z letnim finančnim načrtom.

(2) Solidarnost med sindikati dejavnosti Slovenije in drugimi oblikami organiziranosti v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije se opredeli s Pravilnikom o financiranju in finančno-materialnem poslovanju ZSSS.

II. NAČIN PLAČEVANJA, OBRAČUNAVANJA, DELITVE IN EVIDENCE ČLANARINE

7. člen

(1) Temeljni prihodek za financiranje aktivnosti Sindikata delavcev trgovine Slovenije je obračunana in nakazana sindikalna članarina. Višina članarine v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije znaša 1% od obračunane mesečne bruto plače in od denarnih nadomestil, od katerih se plačajo davki in prispevki.

(2) Člani sindikata so dolžni plačevati članarino vsak mesec. Začasno nezaposleni člani sindikata plačujejo članarino v višini 1% od zneska nadomestila za čas brezposelnosti. Plačajo jo lahko v enkratnem znesku za daljše časovno obdobje. Članarino ne plačujejo začasno nezaposleni člani, ki ne prejemajo nadomestila za čas brezposelnosti ali člani, ki so prejemniki socialne pomoči.

(3) Obračun in nakazilo opravijo ustrezne službe družbe oziroma podjetja, ali druge oblike delovnega in poslovnega organiziranja.

8. člen

Sindikati družb lahko na podlagi dodatnega programa določijo višjo članarino, kot je dogovorjena v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije. S tem delom članarine razpolagajo samostojno.

9. člen

(1) Članarina se obračuna pri izplačilu plače, s tem da se 35% delež zbrane članarine s plačilnim nalogom nakaže na transakcijski račun sindikata družbe oziroma podružnice, ki je praviloma odprt pri Delavski hranilnici, 65% delež članarine pa neposredno na članarinski transakcijski račun Sindikata delavcev trgovine Slovenije pri Delavski hranilnici. Obračun in nakazilo članarine opravi služba delodajalca.

(2) Člani, ki so zaposleni pri delodajalcu, kjer ni organiziranega Sindikata delavcev trgovine Slovenije, oz. ta nima lastnosti pravne osebe, in iz objektivnih razlogov ne

želijo da jim delodajalec obračunava in nakazuje sindikalno članarino, plačujejo le to z direktno obremenitvijo računa (v nadaljevanju: člani samoplačniki) v skladu z določbami Pravilnika o financiranju in finančno-materialnem poslovanju ZSSS. V tem primeru se članarina nakazuje na članarinski račun ZSSS za samoplačnike. Iz članarinskega računa ZSSS za samoplačnike se tako zbrana članarina nakaže na članarinski račun Sindikata delavcev trgovine Slovenije.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka člani - samoplačniki s pooblastilom SEPA za direktno obremenitev (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo) pooblastijo ZSSS, da mesečno posreduje plačilni nalog za obremenitev njihovega transakcijskega računa v višini zneska članarine.

(4) Na plačilnem nalogu, s katerim delodajalec nakaže članarino morajo biti naslednji podatki:

- mesec za katerega je nakazana članarina,

- številka sklica, ki opredeljuje sindikat družbe, dejavnosti in območje,

- število članov sindikata, ki so plačali članarino,

- 100 % osnova od katere je obračunana članarina, in znesek nakazane članarine,

- naziv in naslov nakazovalca.

(5) Hkrati z nakazilom članarine pooblaščena služba družbe oziroma podjetja posreduje mesečno Sindikatu delavcev trgovine Slovenije seznam članov, katerim je bila pri plači obračunana in odtegnjena članarina z navedbo zneska višine članarine.

(6) V primeru prenehanja delovanja sindikata v družbi kot pravne osebe in zaradi tega zaprtja transakcijskega računa, se vsa denarna sredstva, ki so na računu prenesejo na transakcijski račun pristojnega območnega odbora Sindikata delavcev trgovine Slovenije oziroma območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. V takem primeru je dolžnost pristojnega območnega odbora Sindikata delavcev trgovine Slovenije oziroma območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, da nudi vso strokovno pomoč za izpeljavo zaprtja transakcijskega računa in izbrisa sindikata iz evidence sindikatov, prevzame pa tudi vso arhivirano finančno in računovodsko dokumentacijo.

10. člen

Sindikat delavcev trgovine Slovenije celotno obračunano sindikalno članarino deli med posamezne uporabnike v naslednjih razmerjih:

a) v primerih, ko sindikat pri delodajalcu ni organiziran oziroma člani plačujejo članarino kot samoplačniki:

- 40% območne organizacije ZSSS

- 45% SDTS

- 15% ZSSS

b) v primeru, ko je sindikat pri delodajalcu organiziran in ima status pravne osebe:

- 35% sindikat pri delodajalcu oziroma sindikalna podružnica

- 35% SDTS

- 21% območne organizacije ZSSS

- 9% ZSSS.

Sprejeto delitveno razmerje v SDTS zagotavlja spoštovanje določb Pravilnika o financiranju in finančno materialnem poslovanju ZSSS v zvezi z delitvijo članarine med posamezne uporabnike (70% sindikat dejavnosti, 21% območne organizacije ZSSS in 9% ZSSS).

11. člen

Način nakazovanja članarine SDTS, vodenje evidence, zagotavljanje tajnosti podatkov, nadzor nad delitvijo članarine se uredi s pogodbo z Delavsko hranilnico.

12. člen

(1) V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije se iz tekočih sredstev članarine in presežka prihodkov nad odhodki oblikujejo namenski skladi, kot so:

- stavkovni sklad

- socialni sklad

- sklad za nezgodno zavarovanje.

(2) V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije se s posebnim sklepom in aktom določi naziv, namembnost, način in delitev sredstev skladov.

III. FINANČNI NAČRT - ZAKLJUČNI RAČUN

13. člen

Na podlagi vrednotenega programa dela sprejme Sindikat delavcev trgovine Slovenije finančni načrt, s katerim predvidi sredstva za financiranje programa, materialne stroške, plače in sklade.

14. člen

(1) V skladu s finančnim načrtom, finančnimi in računovodskimi predpisi ter s tem pravilnikom sprejmejo vsako leto organi in organizacije Sindikata delavcev trgovine Slovenije letno poročilo poslovanja in poročilo o realizaciji finančnega načrta za preteklo leto. Po sprejemu poročil na organih sindikata pri delodajalcih oziroma sindikalnih podružnic jih le ti posredujejo Nadzornemu odboru Sindikata delavcev trgovine Slovenije.

(2) Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in sindikati družb so samostojni pri oblikovanju, usklajevanju in sprejemanju finančnega načrta v okviru predvidenih in s tem pravilnikom razdeljenih sredstev sindikalne članarine.

IV. NALOGE ODREDBODAJALCA IN RAČUNOVODSTVA

15. člen

Republiški odbor Sindikata delavcev trgovine Slovenije določi odredbodajalca, ki je za izpolnjevanje finančnega načrta in gospodarno ravnanje s sredstvi odgovoren.

16. člen

Pristojnosti odredbodajalca so predvsem, da:

- uresničuje finančni načrt v skladu s sprejetim programom in dogovorjenimi nalogami;

- izvršuje sklepe pristojnih organov v zvezi s finančno-materialnim poslovanjem;

- je podpisnik transakcijskega računa;

- izdaja naloge za izplačila;

- podpisuje pogodbe v mejah, ki jih določi Republiški odbor Sindikata delavcev trgovine Slovenije;

- po potrebi predlaga Republiškemu odboru Sindikatu delavcev trgovine Slovenije spremembo finančnega načrta;

- podpisuje knjigovodsko in računovodsko dokumentacijo;

- v skladu s predpisi odgovarja za pripravo in izvedbo programa o nakupu in odtujitvi osnovnih sredstev.

17. člen

(1) Za nadzor nad doslednim obračunavanjem, nakazovanjem in delitvijo dogovorjenih deležev članarine je poleg Delavske hranilnice odgovoren sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije. Sekretarji območnih odborov, pa skrbijo za nadzor plačevanja članarine za vse oblike sindikalnega organiziranja na območju. Zbiranje in porabo sindikalne članarine nadzira tudi Nadzorni odbor sindikata v družbi.

(2) Sklep o nakupu, odtujitvi, odpisu osnovnih in drugih sredstev sprejmejo pristojni organi.

(3) Odredbodajalec na posameznih ravneh organiziranosti, ki dela v nasprotju z določili tega pravilnika, grobo krši Statut Sindikata delavcev trgovine Slovenije.

18. člen

Finančni plan prihodkov in odhodkov se sprejme najpozneje do 30. aprila tekočega leta, do takrat je v veljavi začasno financiranje.

V. SOLIDARNOSTNE, FINANČNE IN MATERIALNE POMOČI

19. člen

(1) Sindikat delavcev trgovine Slovenije Območni odbori ter sindikati družb, lahko v primerih socialne ogroženosti, elementarnih nesreč ali bolezni nudijo članom solidarnostno, finančno ali materialno pomoč. V primeru, da tekoča sredstva ne zadoščajo se pomoči odobrijo iz sredstev namensko oblikovanega sklada.

Pogoji in način dodeljevanja te pomoči se določijo s posebnim pravilnikom in na osnovi skupno dogovorjenih kriterijev.

(2) O izplačilu solidarnostnih, finančnih in materialnih pomoči se vodi evidenca pri organu, ki je pomoč nudil.

VI. nadzor nad finančno materialnim poslovanjem

20. člen

Nadzorni odbor Sindikata delavcev trgovine Slovenije neposredno nadzira in kontrolira izvajanje finančnega načrta in gospodarnega ravnanja s sredstvi članarine ter predlaga morebitne izboljšave.

21. člen

(1) Nadzorni odbor se sestane najmanj enkrat letno.

(2) Nadzorni odbor je pri svojem delu samostojen, rezultate svojega dela in stališča posreduje Republiškemu odboru Sindikata delavcev trgovine Slovenije.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen

Sredstva skladov iz 12. člena tega pravilnika lahko koristijo samo člani Sindikata delavcev trgovine Slovenije, ki plačujejo članarino najmanj 6 mesecev.

23. člen

(1) Sindikat delavcev trgovine Slovenije in Območne organizacije ZSSS so dolžni do 31.12.2012 urediti plačevanje članarine z direktno obremenitvijo računa za tiste člane samoplačnike, ki so pred tem članarino plačevali preko položnic.

(2) Organizacijske ravni oziroma organi Sindikata delavcev trgovine Slovenije lahko Republiškemu odboru predlagajo spremembe in dopolnitve tega pravilnika, če so zato podani razlogi.

(3) Z dnem sprejetja sprememb in dopolnitev pravilnika prenehajo veljati vsi sklepi republiškega odbora Sindikata delavcev trgovine Slovenije, ki so bili pred tem sprejeti v zvezi z obračunom in delitvijo sindikalne članarine.

24. člen

Ta pravilnik razlaga Izvršni odbor Sindikata delavcev trgovine Slovenije, začne pa veljati od dneva sprejema na seji Republiškega odbora Sindikata delavcev trgovine Slovenije.

25. člen

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se opravijo po enakem postopku, kot njegov sprejem.

26. člen

(1) Spremembe in dopolnitve pravilnika pričnejo veljati naslednji dan po sprejemu, uporabljati pa se začnejo s 1.9.2012.

Predsednica Vesna Stojanovič

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.