Torek 4 Avgust 2020

Na podlagi 4. točke 1. člena, 4. točke 2. člena, 2. in 3. točke 24. člena Statuta Sindikata delavcev trgovine Slovenije, 2. točke 12. člena ter 19. člena Pravilnika o financiranju in finančno-materialnem poslovanju Sindikata delavcev trgovine Slovenije je Republiški odbor na 2. seji dne 24.5.2012 sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika o koriščenju sredstev socialnega sklada in čistopis le tega, ki glasi:

PRAVILNIK

o koriščenju sredstev socialnega sklada

I. uvodne določbe

1. člen

S Pravilnikom o koriščenju sredstev socialnega sklada Sindikata delavcev trgovine Slovenije (v nadaljevanju SDTS) se določajo kriteriji in način dodeljevanja solidarnostnih in finančnih pomoči članom in sindikatom družb.

2. člen

Do pomoči iz 1. člena imajo člani in sindikati družb pravico v primeru, ko izpolnjujejo kriterije iz tega pravilnika.

II. oblikovanje sredstev za materialne pomoči (socialni sklad)

3. člen

Sredstva za solidarnostne in finančne pomoči v primeru socialne ogroženosti se zagotavljajo iz članarine in drugih prihodkov sindikata v skladu z vsakoletnim finančnim načrtom SDTS.

Sredstva za dodelitev solidarnostne pomoči se lahko pridobijo tudi s solidarnostnimi akcijami sindikatov na vseh organizacijskih nivojih. Sklep o zbiranju solidarnostnih sredstev sprejme pristojni organ SDTS organizacijskega nivoja, kadar gre za akcijo na določenem območju oziroma Izvršni odbor SDTS kadar gre za akcijo na ravni države. Za ta namen se odpre poseben račun pri Delavski hranilnici ali drugi bančni ustanovi in imenuje komisija, ki je odgovorna za spremljanje poteka zbiranja za namensko porabo tako zbranih sredstev.

Pristojni organi SDTS na vseh ravneh sindikalne organiziranosti s finančnim načrtom ali sklepom odločajo o obsegu sredstev, s katerim razpolagajo, namenjen za solidarnostne pomoči.

III. upravičenci za prejem solidarnostne in materialne pomoči

4. člen

Pravico do materialne pomoči ima član z najmanj šestmesečnim neprekinjenim članstvom v SDTS, ki redno plačuje članarino, v skladu z veljavnimi akti SDTS.

Upošteva se, da je član plačal članarino, če mu je bila odtegnjena od plače, a brez njegove krivde nepravilno ni bila nakazana upravičenim sindikatom. Prav tako se upošteva, da je član plačal članarino, v primeru neizplačila plače.

IV. postopek za dodeljevanje pomoči

5. člen

Za obravnavanje in dodeljevanje solidarnostnih pomoči je pristojna Komisija za dodeljevanje solidarnostne pomoči, ki jo imenuje Izvršni odbor SDTS. Komisijo sestavljata 2 člana in po funkciji sekretar SDTS. Komisija zaseda glede na obseg pisnih prošenj, praviloma enkrat mesečno. Komisija obravnava vsakega prosilca individualno ter odloči na podlagi vloge, utemeljitve in potrebnih dokazil. Prošnje se naslovijo na SDTS, Dalmatinova 4, Ljubljana.

Solidarnostna ali finančna pomoč se dodeli članu na osnovi pisne vloge, ki jo izpolni in pisno utemelji predsednik sindikata družbe oziroma v primeru, ko sindikat družbe ni organiziran, sekretar območnega odbora SDTS. Vloga mora vsebovati tudi namen porabe.

Solidarnostno ali finančno pomoč članu dodeljujejo sindikati družb ali/in SDTS. Solidarnostna ali finančna pomoč članom se zagotavlja:

- z enkratno nepovratno solidarnostno pomočjo v primerih določenih s tem pravilnikom;

- z garancijo SDTS pri najemu brezobrestnega gotovinskega posojila iz depozita - Vzajemna pomoč v Delavski hranilnici.

Nepovratna solidarnostna pomoč se članu izplača v denarju, s plačilom materiala ali storitev.

lll. kriteriji za dodelitev solidarnostne pomoči

6. člen

Solidarnostna pomoč in sredstva sindikata se dodeljujejo članom v primeru izredne solidarnostne ogroženosti člana oziroma njegove ožje družine ter v primerih reševanja izjemnih razmer, ki so nastopile nenadno, nepričakovano, neodvisno od volje člana (smrt, elementarne in druge nesreče, nujno ali zahtevno dolgotrajno zdravljenje povezano z občutno večjimi stroški člana in njegove družine in podobno).

Ožji družinski člani so zakonec, izven zakonski partner, otroci ter posvojenci, ki jih je po zakonu prosilec dolžan preživljati.

7. člen

Do solidarnostne pomoči ima član pravico v naslednjih primerih:

- da član izpolnjuje pogoje iz 4. člena tega pravilnika;

- da je pri prosilcu oziroma njegovi družini nastala začasna socialna ogroženost, zaradi katere mesečni prihodek na družinskega člana v skladu s 6. členom

Pravilnika zadnje tri mesece ne dosega 40% minimalne plače v RS (začasna nezaposlenost, daljša bolniška odsotnost prosilca ali družinskega člana itd);

- da v zadnjih 24 mesecih prosilec ali njegov družinski član iz istega naslova ni prejel solidarnostne pomoči po tem pravilniku;

- da ga je prizadela elementarna nesreča (npr. plaz, udar strele, požar, poplava, potres na stanovanjskem objektu - stanovanje, stanovanjska hiša ali druga nesreča, ki je imela za posledico večjo materialno škodo).

Pogoji iz 1. odstavka tega člena se uporabljajo kumulativno, razen če pristojni organ sindikata družbe ali Komisija za dodeljevanje solidarnostnih pomoči, kadar gre za dodelitev pomoči iz sredstev sindikata družbe oz. Izvršni odbor SDTS, kadar gre za dodelitev pomoči iz sredstev SDTS, ne odloči drugače.

Kot dohodek - prejemki po tem pravilniku se štejejo vsi stalni prejemki, ki jih prejemajo prosilec in njegovi ožji družinski člani (plače, pokojnine, socialni prejemki plačani s strani države v skladu z zakoni, preživnine, najemnine, dividende, rente, ipd.).

8. člen

Solidarnostne in finančne pomoči se dodeljujejo po kriterijih in do višine določene s tem pravilnikom (priloga 1 tega pravilnika) v okviru planiranih finančnih sredstev SDTS.

V izjemnih primerih se lahko Komisija za dodeljevanje solidarnostne pomoči odloči, da dodeli višji znesek solidarnostne pomoči oziroma da pomoči ne odobri in tega ni dolžna obrazložiti.

9. člen

V primeru, da prošnji za pomoč ni ugodeno in se prosilec z odločitvijo ne strinja ima pravico do pritožbe na Republiški odbor SDTS v 15. dneh od dneva, ko je sprejel sklep o zavrnitvi prošnje.

V. solidarnostna pomoč v sindikatu družbe

10. člen

Sindikat družbe dodeli solidarnostno pomoč v okviru sredstev, s katerimi razpolaga.

O načinu delitve solidarnostnih pomoči na ravni sindikata družbe odloča pristojni organ tega sindikata.

V primeru solidarnostnih pomoči, ki jih dodeljuje sindikat družbe, lahko sindikat družbe uporabi druge kriterije ali sklepe za dodelitev in višino solidarnostnih pomoči.

VI. prehodne in končne določbe

11. člen

Komisija za solidarnostne pomoči je dolžna Izvršnemu odboru podati poročilo o izvajanju tega pravilnika, Izvršni odbor pa poroča o izvajanju pravilnika članom Republiškega odbora na letni seji SDTS.

12. člen

Evidenco o odobreni in razdeljeni materialni pomoči ter druga tehnična opravila opravlja strokovna služba SDTS.

13. člen

Pravilnik o koriščenju sredstev socialnega sklada sprejme Republiški odbor SDTS. Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot velja za sprejem pravilnika.

14. člen

Pravilnik začne veljati od dneva, ko ga sprejme Republiški odbor SDTS. Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljavnost pravilnika, ki je bil sprejet dne 17.11.2010.

Predsednica Vesna Stojanovič

 

ČLANSTVO

Projekti

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.